ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์/บริการ
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์/บริการ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
รูปภาพ   ขนาดรูปภาพไม่เกิน 3 MB
ลักษณะของผลิตภัณฑ์/บริการ   ไม่เกิน 500 คำ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์/บริการ
ที่อยู่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Line id
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โปรดเลือกประเด็นสิ่งแวดล้อม (เลือกได้หลายข้อ)
3.1 สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)
3.2 สามารถแตกสลายได้ (Degradable)
3.3 ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วน (Design for disassembly)
3.4 มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (Extended life product)
3.5 สามารถแปรรูปเป็นพลังงานได้หลังหมดอายุการใช้งาน (Recovered energy)
3.6 สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)
3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)
3.8 ลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน (Reduced energy consumption)
3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
3.10 ลดการใช้น้ำ (Reduced water consumption)
3.11 สามารถใช้ซ้ำและเติมใหม่ได้ (Reusable and refillable)
3.12 ลดของเสีย (Waste reduction)
3.13 วัสดุหมุนเวียน (renewable material)
3.14 การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
3.15 ความยั่งยืน (Sustainable)
3.16 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Claims relating to greenhouse gas emissions)

*เอกสารรายงานสิ่งแวดล้อมบทที่ 1,2,3 และ 4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเอกสารดาวน์โหลด
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม   (เอกสารทั้งหมดต้องเป็น file ZIP, PDF และขนาดไม่เกิน 5 MB)