Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพบ้านตาลใต้/นางสาวณัฐณิชา คำมูลใจ
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000013
ที่อยู่ติดต่อ 77 ม.3 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 081-9528527
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายผืน ทอมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ จากมะเกลือ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016330_14_44_50_201548_14_59_40_TH-EP-15-000013.zip