Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ ผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย/นางจันทร์หอม กันกา
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าถุงฝ้ายลายดอกพิกุลย้อมสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000006
ที่อยู่ติดต่อ 119 หมู่ที่8 ตาบลป่าแมต อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
เบอร์โทรศัพท์ 081 7655031, 054 531009
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าถุงฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากคราม สีสันออกโทนสีฟ้า/น้าเงิน ทอด้วยลายดอกพิกุล เส้นใยทามาจากฝ้าย
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 201548_11_48_13_TH-EP-15-000006.zip