Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย/นางจิรานนท์ แก้วชมภู
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายพันคอ
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000008
ที่อยู่ติดต่อ 204 หมู่ที่5 ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 081 9529816
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายพันคอ ย้อมด้วยสีสันสดใส เส้นใยทามาจากฝ้าย
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.14 การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 201548_11_58_10_TH-EP-15-000008.zip