Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุภิญญ์ผ้าฝ้าย/นางสุภิญญ์ อูปธรรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าฝ้ายคอบัว สีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000009
ที่อยู่ติดต่อ 48/2 ถนนทิพย์เนตร ตำบลหายยา อาเถอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ 083 3226453
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าฝ้าย คอบัว ไม่ย้อมสี เน้นให้ห็นถึงความงามจากสีของเส้นฝ้ายธรรมชาติ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 201548_12_3_42_TH-EP-15-000009.zip