Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง/นางชนิกา โสดานาฎ
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าถุงฝ้ายลายจกไทลื้อย้อมสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000005
ที่อยู่ติดต่อ 8 หมู่ที่3 ตาบลปอน อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
เบอร์โทรศัพท์ 084 8091446
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าถุงฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกประดู่ในชุมชน ลายจกไทลื้อเป็นลายดั้งเดิม ลวดลายทอด้วยความประณีต สวยงาม
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 201548_11_44_9_TH-EP-15-000005.zip