Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาเปียง หมู่ 1/นางวิชญาพร เข็มทอง
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมผืน มัดหมี่ ลายเล็กดอกพิกุล
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000045
ที่อยู่ติดต่อ 60/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสาโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทรศัพท์ 090-0394228
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมผืน มัดหมี่ ลายเล็กดอกพิกุล เป็นผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ มีการสร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นลายเฉพาะตัวของจังหวัดศรีสะเกษ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015421_15_5_13_TH-EP-15-000045.zip