Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ/นางวนิดา ระยิบศีร
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ สีธรรมชาติ ลายไท
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000041
ที่อยู่ติดต่อ 100 หมู่ที่ 14 ตำบลสาโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 3317
เบอร์โทรศัพท์ 087 6454357
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ สีธรรมชาติ ลายไท เป็นผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ ที่สร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัว อีกทั้งยังมีความแข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015421_14_42_19_TH-EP-15-000041.zip