Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มศิริพรบาติก/นางสาวศิริพร จึ่งสกุล
ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อสตรีบาติก
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000053
ที่อยู่ติดต่อ 3/35 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
เบอร์โทรศัพท์ 081 7195595, 076 410513
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าบาติก เป็นเสื้อผ้าที่มีลวดลายผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทารวมทั้งเทคนิคในการทาที่แตกต่าง แล้วแต่เอกลักษณ์แสดงถึง อารยธรรม และวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในนั้น ๆ ในท้องถิ่นนั้น
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016330_15_21_37_2015421_17_8_15_TH-EP-15-000053.zip