Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง หมู่ 9/นางบารุง สีวันนา
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมสลับขิดตีนจก
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000016
ที่อยู่ติดต่อ 135/1 หมู่ที่9 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130
เบอร์โทรศัพท์ 087 3719778
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมผืน ลายขิดตีนจกที่สร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
3.14 การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016330_15_10_44_2015420_11_58_4_TH-EP-15-000016.zip