Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ บ้านโขนไทย/นางบุบผา ล้วนวิลัย
ชื่อผลิตภัณฑ์ หัวโขน
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-16-000005
ที่อยู่ติดต่อ 23 ซ.9 ถนนเจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน กรุงเทพ 10600
เบอร์โทรศัพท์ 089-6698831
อีเมล khonsaim@gmail.com
Line ID 089-6698831
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ของขวัญ ของฝาก ตกแต่ง ที่ระลึก สื่อการเรียนรู้
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์-ของขวัญ ของชำร่วย และเครื่องตกแต่ง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016129_15_45_38_บ้านโขน_ผ่าน290159.zip