Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มผ้าทอแปรรูปสีธรรมชาติ/นางมาลี วงศ์ใหญ่
ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อฝ้ายไทลื้อย้อมสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000003
ที่อยู่ติดต่อ 36 หมู่ที่2 ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา 56110
เบอร์โทรศัพท์ 081 0317807
อีเมล
Line ID 081 0317807
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ไม่ผ่านการย้อมสี ตัดเย็บแบบชุดของไทลื้อด้วยความประณีต
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 201548_11_33_45_TH-EP-15-000003.zip