Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่ม ทอผ้าสตรีสหกรณ์ยางน้อย/นางจาปี สีจันดารี
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ลายสร้อยดอกหมาก
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000001
ที่อยู่ติดต่อ 84/1 หมู่ที่ 14 ตาบลยางน้อย อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ 081 749 3211, 086 234 3644
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม เป็นผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ สามารถสร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัว และมีความแข็งแรง ทนทานได้สูง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 201548_9_45_49_TH-EP-15-000001.zip