Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มทอผ้าไหมดอนฝาง/นางยุพิน โพนธาตุ
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ลายสร้อยดอกหมาก
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000002
ที่อยู่ติดต่อ 21 หมู่ที่17 ตาบลหัวเรือ อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ 084 798 5320
อีเมล
Line ID 0847985320
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม เป็นผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ สามารถสร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัว และมีความแข็งแรง ทนทานได้สูง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016330_14_26_50_201548_11_29_8_TH-EP-15-000002.zip