วิทยากรในการบรรยาย

ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ              ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร. นิสภา ศีตะปันย์                 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร. ชัยวุฒิ กมลพิลาส             ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นางสาวธิดารัตน์ มากมูล         ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

วิทยากรในการสาธิต

นางสาวธิดารัตน์ มากมูล           ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นายณัฐวุฒ ลิ้มประยูร               ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นางสาวพัชรีญา รักษา              ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ