สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณกอบกุล อมรมงคล)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

โทรศัพท์  0 2564 6500 ต่อ 4676 โทรสาร    0 2564 6505

E-mail: kobkula@mtec.or.th