การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การประยุกต์ศาสตร์การไหล (Rheology) ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมอาหาร
Rheological Analysis in Food and Polymer Industries

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 19 – 20 กันยายน 2556
สถานที่ ห้องประชุม 120 อาคารเอ็มเทค
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

หลักการและเหตุผล

      การอบรมเชิงเทคนิคนี้เป็นการบรรยายพื้นฐานของศาสตร์การไหล (Rheology) เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ และการวิเคราะห์ผลการทดสอบ ตลอดจนการนำผลการวิเคราะห์ในเชิงของศาสตร์การไหลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิตและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการผลิตทั้งในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งกรณีศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท


         การบรรยายจะเริ่มด้วยความรู้พื้นฐานของศาสตร์การไหลและเทคนิคการทดสอบต่างๆ จากนั้นแบ่งการบรรยายเชิงลึกเป็น 2 กลุ่มคือ การบรรยายในเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ ประกอบด้วย พลวัตรของโมเลกุล (molecular dynamics) การวิเคราะห์ในเชิงของศาสตร์การไหลของพอลิเมอร์และการขึ้นรูปพอลิเมอร์ รวมถึงกรณีศึกษา   สำหรับอุตสาหกรรมอาหารนั้นการบรรยายในเชิงลึกประกอบด้วย ศาสตร์การไหลของ food hydrocolloids และ complex systems สมบัติเชิงวิสโคอิลาสติกของอาหารนิ่ม (semi-solid food) และกรณีศึกษา ตลอดจนมีการสาธิตการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างพลาสติกและอาหาร