ค่าลงทะเบียน

 

อัตราค่าลงทะเบียน    4,500                บาท / ท่าน

(หากท่านชำระเงินภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 ท่านจะได้รับส่วนลด 500 บาท)

***(รับจำนวนจำกัดเพียง  30 ที่นั่ง )***

 

** โปรดชำระค่าลงทะเบียนก่อน 16 กันยายน 2556 และไม่รับชำระค่าลงทะเบียนในวันอบรม**

**การสำรองที่นั่งจะพิจารณาจากการชำระเงินค่าลงทะเบียนเท่านั้น **

หมายเหตุ

- อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

การชำระค่าลงทะเบียน

·        เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย MTEC REVENUE

·        โอนเงินเข้าบัญชี MTEC REVENUE ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-001786 (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ,หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทางโทรสาร 0 2564 6505 หรือ e-mail: kobkula@mtec.or.th

การยกเลิกสำรองที่นั่ง
กรณีสำรองที่นั่งแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาส่งโทรสารแจ้ง การยกเลิก มายังเจ้าหน้าที่ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น ศูนย์ฯ จะเรียกเก็บค่าสำรองที่นั่งจากท่านเต็มอัตรา

หมายเหตุสำหรับการยกเลิกหลักสูตร และการคืนเงิน
ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม) และจะชำระเงินเฉพาะค่าลงทะเบียนคืนเท่านั้นสำหรับกรณีชำระเงินเข้ามาล่วงหน้า

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์   https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S13056.

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password

เมนู Login   และดูช่องNew Registration และกรอก First name /Last name/ E-mail Address แล้วทำการ submit ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและทำการเลือก Next หลังจากนั้นจะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน

·    เข้าสู่Linkของการสัมมนา http://www2.mtec.or.th/eventnstda/Template/index.aspx?EventID=S13056&ContentID=1706

·        เลือก Registration มุมขวา ก็ใส่User Name และ Password และทำตามขั้นตอนในwebsite

 

** เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่นั่งในการอบรมเต็ม กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามช่องทางข้างต้น

และโปรดยืนยันการเข้าร่วมอบรมโดยชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 1 สัปดาห์**

**นโยบายการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการอบรม