รายละเอียดโครงการ
English
 
ชื่อเรื่อง
โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ระหว่างประเทศไทยและบังกลาเทศ
 
นักวิจัย
อภิญญา ภาณุภัทร / อารี ธนบุญสมบัติ / Fakhrul Islam / Tamjid Chowdhury / Mohammed Tareque Chowdhury / นฤพร วณีสอน
 
หน่วยงานวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 
ผู้ให้ทุน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพ
โครงการที่สำเร็จแล้ว
 
บทคัดย่อ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ Department of Materials and Metallurgical Engineering (MME), Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) ประเทศบังกลาเทศ นอกจากความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับเซรามิกส์สำหรับฉนวนกันไฟฟ้าศักย์สูงและไดอิเล็กตริกเซรามิกส์แล้ว ยังรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนคณะผู้วิจัยของทั้ง 2 ประเทศ การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการจัดการบรรยาย/สัมมนาในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกด้วย งานวิจัยในโครงการประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 2 ส่วนคือ โปรแกรมที่ 1: การศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ฉนวนกันไฟฟ้าศักย์สูง โปรแกรมที่ 2: การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุไดอิเล็กตริก BaTiO3 งานวิจัยในโปรแกรมที่ 1 นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมในการปรับปรุงสมบัติและคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตฉนวนกันไฟฟ้าศักย์สูงในบังกลาเทศ และปรับปรุงสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยการปรับองค์ประกอบทางเคมี ส่วนวัตถุประสงค์ของโปรแกรมที่ 2 นั้นประกอบด้วยการศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสมของวัสดุไดอิเล็กตริก BaTiO3 สำหรับการเผาขึ้นรูปโดยใช้อุณหภูมิต่ำ และศึกษาผลกระทบของ second phase ต่อสมบัติไดอิเล็กตริก ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาและการแลกเปลี่ยนคณะผู้ร่วมวิจัย จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงอุตสาหกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเซรามิกส์สำหรับฉนวนไฟฟ้าศักย์สูงในบังกลาเทศอย่างแท้จริง ความรู้และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจะก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของนักวิจัยของศูนย์ฯ ในด้านนี้อีกด้วย ซึ่งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้รับจากโครงการนี้จะมีค่าอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมไทยในระยะยาว
         
ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27/07/2554

 
 
 
 


Comments & suggestions regarding this web site should be addressed to:
Copyright © 1996 National Metal and Meterials Technology Center(MTEC) -All rights reserved.
553 visitors to our these pages since Sep 05,2001