รายละเอียดโครงการ
English
 
ชื่อเรื่อง
การสกัดสารเรืองแสงจากเกล็ดปลากระพงขาว
 
นักวิจัย
ธราพงษ์ วิทิตศานต์ / ประดิษฐ์ ปราโมทย์ธนา
 
หน่วยงานวิจัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผู้ให้ทุน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพ
โครงการที่สำเร็จแล้ว
 
บทคัดย่อ
เป็นที่ทราบกันว่าปลากระพงขาวสามารถเรืองแสงได้เมื่อกระทบกับแสงไฟ ทำให้สามารถสันนิฐานได้ว่าบริเวณเกล็ดของปลากระพงนั้นน่าจะมีสารเรืองแสงเป็นองค์ประกอบ ประกอบกับสารเรืองแสงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายในปัจจุบัน เช่น ใช้เป็นสารทำเครื่องหมายในน้ำมัน ซึ่งมักใช้สีย้อมแต่ปัจจุบันมีการพัฒนามาใช้สารเรืองแสงเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เป็นสารเรืองแสงเป็นสารที่ทำให้เกิดสีในจอภาพเช่นเดียวกับ liquid crystal desplays (LCDs) หรือ organnic semiconductor light-emitting device (OLED) นอกจากนั้นยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์รูปแบบอื่น ๆ ได้อีกตามคุณสมบัติสารเรืองแสงเช่น นำไปทำเป็นสีน้ำหมึก หรือพอลิเมอร์เรืองแสง, นำสารเรืองแสงจากธรรมชาติทำเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง หรือนำไปเป็นองค์ประกอบในวัตถุต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบการปลอมแปลงได้ เช่น ธนบัตร เป็นต้น จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ต้องการที่ศึกษาถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการสกัดสารเรืองแสงในเกล็ดปลากระพงขาว คือ เวลาที่ใช้ในการสกัด อุณหภูมิ ตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดว่าสารตัวใดให้ผลของการสกัดสารเรืองแสงออกมามากและยังคงคุณภาพดีที่สุด โดยหาค่าความเรืองแสง ของสารเรืองแสงที่สกัดได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพ เพื่อที่จะขยายผลต่อไปในการผลิตระดับอุตสาหกรรม
         
ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27/07/2554

 
 
 
 


Comments & suggestions regarding this web site should be addressed to:
Copyright © 1996 National Metal and Meterials Technology Center(MTEC) -All rights reserved.
1373 visitors to our these pages since Sep 05,2001