Camp banner
 
   
   
   
<< กลับหน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกค่ายโครงงานวัสดุกับครูวิทยาศาสตร์
ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (PL-49-8)
15 - 17 ธันวาคม 2548
ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
   
ลำดับ
เพศ
โรงเรียน
ชื่อ – สกุล
1.  โรงเรียนร่องคำ อาจารย์กล่อมจิต ดอนภิรมย์
2. โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ อาจารย์กุลวดี ผ่านจังหาร
3 โรงเรียนบ้างคลองยาง อาจารย์เกษม ต่อโชติ
4 โรงเรียนป่าดิ้ววิทยา อาจารย์ขนิษฐา  เอื้องศิริรัตน์
5 โรงเรียนเนินสง่าวิทยาคม อาจารย์จรรยาพร ศิลาโชติ
6 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู อาจารย์จรูญศรี เสาวภากาญจน์
7 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ อาจารย์จารุวรรณ ทุยเวียง
8 โรงเรียนบัวงามวิทยา อาจารย์จำนงค์ พรมโลก
9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา อาจารย์จิรศักดิ์ แก้ววันทา
10 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม อาจารย์จีรนันท์ จันทยุทธ
11.  โรงเรียนโนนหันวิทยายน อาจารย์จุฑามาศ วัฒนานุรักษ์
12. โรงเรียนบ้านข่า อาจารย์ชญาณ์พัชร ทีสุกะ
13.  โรงเรียนบ้านหนองโน อาจารย์ชนัยกานต์ พรมเกตุ
14. โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม อาจารย์ชัยภร สีมาตร
15.  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม อาจารย์ชุมพล สอปัญญา
16.  โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาจารย์ฐิติพร ศรีทอง
17.  โรงเรียนปากช่อง อาจารย์ดารารัตน์ นกขุนทอง
18.  โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อาจารย์ดารุณี ดวงวงษา
19.  โรงเรียนกมลาไสย อาจารย์ดาวเรือง กมลชัย
20. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง อาจารย์ถวิลศักดิ์ ทองโท
21.  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาจารย์ทิวาพร แสงวิจิตร
22.  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาจารย์ธงไทย ไชยคำภา
23.  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อาจารย์ธนัญญาภัค อินทร์จำปา
24. โรงเรียนหัวสระวิทยา อาจารย์นงค์พงา อินทศร
25.  โรงเรียนพะทายพิทยาคม อาจารย์นฤมล อุ้ยประโค
26. โรงเรียนธารทองพิทยาคม อาจารย์นวลนภา คงสุข
27.  โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน อาจารย์บัญชา วังภูงา
28. โรงเรียนบ้านกาบิน อาจารย์บุญสม กางกั้น
29.  โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา อาจารย์ปริตา ชนะภู
30 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี อาจารย์พรมมา นามจันโท
31. โรงเรียนบ้านหนองผือ (2) อาจารย์พิทักษ์ จำปาวัลย์
32.  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) อาจารย์พิริยะ นาราช
33.  โรงเรียนนาสีนวพิทยาสรรค์ อาจารย์เพ็ญศรี กานุมาร
34. โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา อาจารย์มาลี นิยมชาติ
35.  โรงเรียนสหธาตุศึกษา อาจารย์ยุทธการ ขันเงิน
36.  โรงเรียนบ้านปวนพู อาจารย์ยุพา แสนเมือง
37.  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อาจารย์ยุพาพรรณ วรรณสาย
38.  โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ อาจารย์รุวะดี มิ่งขวัญ
39.  โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ อาจารย์ลัดดา มงคลแสน
40 โรงเรียนพิกุลทอง อาจารย์วงศ์รัตน์ วณิชาชีวะ
41 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา อาจารย์วชิราภรณ์ ศรีดาโคตร
42.  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) อาจารย์วนิดา สิงจานุสงค์
43.  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา อาจารย์วรินทร์ สุขทวี
44.  โรงเรียนบ้านหนองแวง (14) อาจารย์วไลลักษณ์ ขันศรี
45.  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา อาจารย์วันที บุญพรม
46. โรงเรียนเบทาโกรวิทยา อาจารย์วิลาพร จักษุมา
47.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (1) อาจารย์ศิริพร พันธ์ใย
48.  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ อาจารย์สมทรัพย์ เลิศนา
49.  โรงเรียนบ้านสามแยก(สามแยกผดุงวิทย์) อาจารย์สิริญาณี สิงห์คู่
50.  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ อาจารย์สุดใจ รากวงค์
51 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี อาจารย์สุนทร โชครื่นเริ่ง
52.  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อาจารย์สุนทรี บุญแซม
53. โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาจารย์สุนิศา โชติกลาง
54.  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อาจารย์สุภาภรณ์ ภูกองชนะ
55.  โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม อาจารย์สุมลทา พิมพล
56.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง อาจารย์สุวิไร ใจดี
57.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง อาจารย์หนูจันทร์ ศรีหนา
58.  โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม อาจารย์อภิญญา อุปวงค์ษา
59.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด อาจารย์อมรเทพ สุ่มมาตย์
60 โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) อาจารย์อรพิน คงนันทะ
61 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อาจารย์อลิศรา ศรีสมบูรณ์
62.  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีนาดี

สรุปจำนวนคนทั้งหมด 62 คน
     ชาย    = 16 ท่าน
     หญิง  =  46 ท่าน

<< กลับหน้าหลัก

Copyright? 1997-2005, MTEC,NSTDA. All rights reserved.