ห้องปฏิบัติการการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์
Ceramics Design and Manufacturing Lab
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

 

ห้องปฏิบัติการการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ Ceramics Design and Manufacturing Lab เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมเซรามิก โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานที่ชัดเจน พร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและขยายขอบเขตของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก (CDM) มีภารกิจในการให้บริการด้านต่างๆ เหล่านี้

 

การวิเคราะห์ทดสอบ (Testing and Certification)

ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกันของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติกับ CERAM Research Ltd. ประเทศอังกฤษ โดยเริ่มแรกให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ตามมาตรฐานสากล และปัจจุบันขยายขอบข่ายการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น บุผนัง (Tiles) โดยการทดสอบมีมาตรฐานเทียบเท่ากับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฯ ของ CERAM ประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็วและมีราคาถูกกว่าการส่งไปทดสอบยังต่างประเทศ ทั้งยังได้ใบรับรองมาตรฐานจาก CERAM เมื่อผ่านการทดสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์แก้วและวัตถุดิบในการผลิตแก้ว ดำเนินการประสานงาน ให้คำปรึกษาด้านแก้ว เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

 

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

การวิจัยและพัฒนา เป็นภารกิจหลักของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อสนองตอบตามนโยบายของสำนักงาน กลุ่ม CDM ประกอบด้วยนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวัสดุเซรามิกโดยเฉพาะ ทั้งเซรามิกดังเดิม เซรามิกสมัยใหม่ รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง เช่น แก้วและกระจก วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น งบประมาณมาจากภายในศูนย์ฯ รวมถึงการร่วมวิจัยกับบริษัทเอกชนด้วย ตัวอย่างโครงการที่ร่วมวิจัยกับเอกชน ได้แก่ โครงการจัดการและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตซีเมนต์ โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระเบื้องซีเมนต์ของบริษัท INDESU โดยการจัดระบบควบคุมการผลิตและคุณภาพ นำไปสู่ความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการปรับชนิดและส่วนผสมของวัตถุดิบต่างๆ เพื่อลดน้ำหนักของผลิตภัณฑ์และคงไว้ซึ่งความแข็งแรงและคุณสมบัติตามความต้องการ

 

การให้บริการฐานข้อมูล (Information and Database)

ฐานข้อมูลเคลือบและวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเคลือบและวัตถุดิบ โดยทำการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสูตรเคลือบและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซรามิกที่มีอยู่ในประเทศไทย แล้วนำมาทำการทดลองปฏิบัติ วิเคราะห์ทดสอบสมบัติต่าง โดยข้อมูลที่ได้จะถูกจัดเก็บและจัดทำระบบสืบค้นให้มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกับฐานข้อมูลเคลือบและวัตถุดิบของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ โครงการยังมีการวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบใหม่ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ ลงไปในฐานข้อมูลอีกด้วย ฐานข้อมูลที่ได้จะนำออกให้บริการเผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยกลุ่ม CDM ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือ ThaiCeramicDirectory เป็นประจำทุก 3 ปี รวบรวมข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซรามิกทั้งหมด รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันการศึกษา โดยจัดพิมพ์ฉบับล่าสุดประจำปี 2007-2009 จำนวน 2,000 เล่ม

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี / ที่ปรึกษา (Technology Transfer and Consultancy)

การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะอยู่ในรูปของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่

  • หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม
  • องค์การของรัฐ เช่น สถาบันไทย - เยอรมัน
  • องค์การมหาชน เช่น ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
  • บริษัทเอกชน เช่น บริษัท Indesu จำกัด

โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจะดำเนินงานในฐานะรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านไปยังอุตสาหกรรม คือ โรงงานเซรามิกหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีดังนี้

การจัดตั้งศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิค จ . ราชบุร

สมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี ได้ของบประมาณจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีในการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิค เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบ และบริการเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกในพื้นที่ภาคตะวันตก โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยกลุ่ม CDM รับผิดชอบบริหารงานทั้งหมด ตั้งแต่การจัดตั้ง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การจัดการด้านงบประมาณ ฯลฯ ตั้งแต่ปี 2549

โครงการพัฒนาแม่พิมพ์แบบแรมเพรสสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกทรงสูง

สถาบันไทย - เยอรมัน (TGI) โดยสำนักงานบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ให้งบประมาณสนับสนุนโครงการ ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยกลุ่ม CDM ได้เสนอโครงการเพื่อของบประมาณสำหรับการพัฒนาแม่พิมพ์อุตสาหกรรมเซรามิกทุกปี ในการดำเนินงานพัฒนาแม่พิมพ์แบบแรมเพรสสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกทรงสูง ได้ร่วมพัฒนากับโรงงานรัตนโกสินทร์เซรามิกค์ (4) ซึ่งผลิตกระถางต้นไม้ ทำให้ได้ต้นแบบแม่พิมพ์ทรงสูง 2 ต้นแบบ ทั้งทรงรีและทรงเหลี่ยม มีความสูง 8 นิ้ว และสามารถขึ้นรูปได้จริง

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ( ศ. ศ. ป.) เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานขนาดย่อมของจังหวัดลำปาง โดยกลุ่ม CDM รับผิดชอบดำเนินงานใน 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงาน เอ็ม. พี. เซรามิก และ โรงงงานสมบูรณ์เซรามิค 1-2 ผลการดำเนินงาน ทำให้ของเสียลดลง และกระบวนการผลิตมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิก ระยะที่ 1

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิก โดยมีโรงงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 6 โรงงาน ได้แก่ บริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น จำกัด บริษัท กษมาพอทเทอรี่ จำกัด โรงงานอุดมดินไทย โรงงานรุ่งศิลป์ผลิตภัณฑ์ดินเผา โรงงานรัตนโกสินทร์เซรามิกค์ (4) บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด

Cleaner Technology Handbook

Cleaner Technology Handbook

   
Copyright© 2006 National Metal and Materials Technology Center
CTL