ห้องปฏิบัติการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์
Ceramics Design and Manufacturing Lab

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-6500 โทรสาร : 0-2564-6368


ดร.สมนึก ศิริสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ / ที่ปรึกษา
4007
ดร.ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย / นักวิจัย
4043
การวิจัยและพัฒนา
ดร.อนุชา วรรณก้อน นักวิจัย : แก้วและกระจก
4238
ดร.สุภาพร วันสม
นักวิจัย
4042
สมัญญา สงวนพรรค
ผู้ช่วยนักวิจัย : แก้วและกระจก
4047
สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์ วิศวกร
4048
รุ่งอรุณ แสนงาม ผู้ช่วยนักวิจัย
4220
สิริรัตน์ จั่นจตุรพันธ์ ผู้ช่วยนักวิจัย
4044
ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ นักวิจัย : วัสดุก่อสร้าง
3001
ดร.เฉลิมชัย วัฒนล้ำเลิศ นักวิจัย : วัสดุก่อสร้าง
3001
ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล นักวิจัย : วัสดุก่อสร้าง
3001
E-Mail
สาวิตรี กองเกียรติวานิช วิศวกร : เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
4215, 4249
ศรีพงษ์ พรรณ์แผ้ว วิศวกร : กระเบื้อง
4269
สิริกร ณ นคร ผู้ช่วยนักวิจัย
4215, 4249
พิมพ์พรรณ มูลวงค์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
4215, 4249
พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
4269, 4255
เลิศชัย ศรเฉลิม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
4215, 4320
E-Mail
วัชรี สอนลา วิศวกร
4047
ภัทรวรรณ เฉยเจริญ วิศวกร
4046
ปริญญา สมร่าง วิศวกร
4048

Copyright© 2006 National Metal and Materials Technology Center
CTL