สวทช .

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)

โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (CD)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรมโรงงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมศุลกากร

กรมส่งเสริมการส่งออก

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

องค์การของรัฐ / องค์กรอิสระ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างฯ (CONTEC)

มูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพพลังงาน ( ประเทศไทย)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มอุตสาหากรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สมาคมเซรามิกส์ไทย

 

 

Copyright© 2006 National Metal and Materials Technology Center
CTL