โครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก

1

โครงการสำรวจและศึกษาสมบัติของเถ้าชีวมวลเพื่อนำมาใช้ในงานซีเมนต์หรือคอนกรีต

รับจ้างวิจัย

SIAM CEMENT GROUP (SCG)

808,720

2552-2553

2

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิก ระยะที่ 3
( โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด )

ที่ปรึกษา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

600,000

2552

3

โครงการวิจัยเถ้าแกลบแข็งแรงสูงเพื่อแทนปูนซีเมนต์

รับจ้างวิจัย

SIAM CEMENT GROUP (SCG)

753,420

2551-2552

4

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิก ระยะที่ 2

ที่ปรึกษา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1,000,000

2551-2552

5

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิก ระยะที่ 1

ที่ปรึกษา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1,700,000

2550-2551

6

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก

ที่ปรึกษา

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ( องค์การมหาชน)

1,000,000

2550-2551

7

โครงการจัดการและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระเบื้องซีเมนต์

รับจ้างวิจัย / ที่ปรึกษา

INDESU CO.,LTD

597,916

2550

8

โครงการพัฒนาแม่พิมพ์แบบแรมเพรสสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกทรงสูง

รับจ้างวิจัย

สถาบันไทย- เยอรมัน

1,302,000

2550

9

โครงการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิก จ. ราชบุรี

ที่ปรึกษา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

11,060,000

2549-2551

10

โครงการจัดทำหนังสือ
Thai Ceramic Directory 2007-2009

ร่วมดำเนินการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

650,000

2549

11

โครงการพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก

รับจ้างวิจัย

สถาบันไทย- เยอรมัน

1,600,000

2548-2549

 

 

Copyright© 2006 National Metal and Materials Technology Center
CTL