ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ (66) 2564-6500 ต่อ 4587-4592
โทรสาร (66) 2564-6369

Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers