ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ TGIST plus XCEP

perilax misbrug

click perilax pris go

โครงการ TGIST ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eXcellent Center for Eco-Product Development; XCEP) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 10 ทุน ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

 

 

ชื่อผลงาน

นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัย

1

แนวทางการออกแบบห้องพักคอนโดมิเนียมเพื่อการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ

นาย ชัปน์
เธียรชุติมา

ดร. สุดาภรณ์
 ฉุ้งลู้

ธรรมศาสตร์

2

สร้างระบบและเตาปฏิกรณ์ในการสลายตัวทางทางเคมีความร้อนของชีวมวลเหลือทิ้งภายในประเทศ

นาย ชิราวุฒิ  
เพชรเย็น

รศ.ดร.ดวงดาว
อาจองค์

จุฬาลงกรณ์

3

ประสิทธิภาพของระบบกระจกระบายความร้อนด้วยอากาศจากการจำลองสภาพแวดล้อมและการตรวจวัด

นาย ณัฐพล
แซ่ห่าน

ดร. จตุวัฒน์
วโรดมพันธ์

ธรรมศาสตร์

4

การพัฒนาซอฟแวร์อย่างง่ายในการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับอาหาร ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก

นางสาวกิติยาพร   จันทร์สด

ดร. สุพพัต
 ควรพงษากุล

มหิดล

5

การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากในประเทศไทย

น.ส. วรรณรัตน์
 สุวนิต

Assoc. Prof. Dr. Shabbir H.
Gheewala

พระจอมเกล้าธนบุรี

6

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการฟาร์มโคนม จังหวัดราชบุรี

น.ส.ลักขณา 
มุ่งวัฒนา

ดร.จารุวรรณ
วงค์ทะเนตร

มหิดล

7

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฉลากคาร์บอน

นายศรายุทธ
เอื้อเฟื้อกลาง

ดร. วรณี
แพ่งจันทึก

ธรรมศาสตร์

8

การพัฒนาพอลิบิวทีลีนซัคซิเนตผสมแป้งสำหรับผลิตภัณฑ์จำพวกฟิลม์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

น.ส.คณิตพร

สุเชาว์อินทร์

                             

 รศ.ดร. สุวบุญ
จิรชาญชัย

จุฬาลงกรณ์

9

การจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของการขนส่งสินค้าทางเรือภายในประเทศไทย

น.ส.วันวิศา 
ฐานังขะโน

ดร. พัชรินทร์ 
วรธนกุล

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน จากการประยุกต์ใช้ผนังเอียง  ในอาคารเขตร้อนชื้น

นายอธิวัฒน์

 อัศวพิทยานนท์ 

ดร. จตุวัฒน์

วโรดมพันธ์

ธรรมศาสตร์

ในส่วนรายละเอียดและการเซ็นสัญญานั้น จะแจ้งให้ทราบภายหลัง จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4053 (นางสาวกมลาพร พุ่มประดับ)

 

 

วันที่โพสต์ 22/05/2009
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การสัมมนาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/01/2013
"องค์ความรู้จากงานรับฟังข้อคิดเห็นและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากรักษ์โลก" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/09/2012
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/06/2012
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/06/2012
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 07/06/2012
งานเปิดตัวและเผยแพร่ซอร์ฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/02/2012
เรียนเชิญอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีช่วยเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/01/2012
Eco Product ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การเตรียมความพร้อม สู่ตลาดสินค้าสีเขียว ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดญี่ปุ่น ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/05/2011
แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมถรรนะด้านสิ่งแวดล้อม Self-Claim Environmental Labeling ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/04/2011
สัมมนา"การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 16/03/2011
แถลงข่าว งานประชุม Creative Green Forum ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 04/02/2011
กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 01/11/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 27/10/2010
ข่าว สศอ."อก.ยกเครื่องการผลิต ชูสินค้ารักษ์โลกบุกอียู" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/07/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/05/2010
ประชาสัมพันธ์ โครงการ EU Whait paper ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
งานสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพิธีลงนามรับรองฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National LCI Database) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/12/2009
Download เอกสารทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2552 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 21/08/2009
MTEC_FORUM ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/08/2009
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 26/05/2009
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประปีสวทช. 2552 (NAC 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
Download เอกสาร งานสัมมนาพิเศษเรื่องEco-label/Carbon Footprint: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
สัมมนาเปิดโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/01/2009
เอกสารประกอบการอบรม LCA & EcoDesign ม.นเรศวร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/11/2008
“Waste Innovation and Solution: 2008 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/11/2008
“The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/10/2008
มหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 24/09/2008
ประชุมสัมมนานำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/09/2008
สนช. เปิดตัว “EcoInnovAsia 2008” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
Thai Eco Market .com โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/03/2008
ฉลากสิ่งแวดล้อม EU ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/07/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers