ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009)

dulcolax 5 mg nedir

dulcolax commercial dulcolax 20 mg dulcolax 40 tablets

งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ

International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009) “Sufficiency and Sustainability through Life Cycle Thinking”

แหล่งพลังงานที่ลดลงและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตอาหารโลก รวมถึงวิกฤตจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในช่วง 10 ปีนี้ ทรัพยากรธรรมชาติของโลกถูกนำมาใช้ประโยชน์ในปริมาณที่มากเกินขนาด โดยขาดการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เคยกล่าวไว้ว่า ค่านิยมการบริโภคของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นแบบบริโภคนิยม 3/1 คือ บริโภคไป 3 ส่วน แต่นำกลับคืนสู่ธรรมชาติเพียง 1 ส่วนเท่านั้น ซึ่งยิ่งเราบริโภคกันเร็วเท่าไหร่ ทรัพยากรก็จะยิ่งหมดเร็วขึ้นเท่านั้นและในอนาคตโลกก็จะหายนะกันหมด ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องนำความรู้ในหลากหลายวิทยาการมาใช้เพื่อแก้ปัญหาอย่างครบวงจร และหนึ่งในนั้นคือแนวทางในพระราชดำริของในหลวง ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงพยายามสร้างจุดสมดุล ทั้งสร้างและแก้ไข ทรงใช้หลัก “ภูมิสังคม” คือ ภูมิประเทศบวกกับสังคม ด้านภูมิประเทศ ก็คือทรัพยากรธรรมชาติแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ส่วนด้านสังคม ก็คือ คน รวมถึงวัฒนธรรม ค่านิยม การตัดสินใจของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ทำอย่างไรจึงจะพอมีพอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย และอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

การที่จะข้ามผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายส่วนมาประกอบกัน อาทิเช่น หลักการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกมีการตื่นตัวในการกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดวิกฤตโลก จึงส่งเสริมแนวคิดการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นความสำคัญของสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมของสินค้า ให้ความสำคัญในการควบคุมการผลิตที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและใช้พลังงานอย่างมีค่าที่สุด เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดเสรีได้ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆ ร่วมกัน ระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์โลหะและเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์  จึงร่วมจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009” ขึ้น โดยใช้หัวข้อ “Sufficiency and Sustainability through Life Cycle Thinking” ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงราย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเข็มแข็งในการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยให้เป็นไปในลักษณะที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีหัวข้อในการสัมมนาคือ

-        Sufficiency economy

-        Sustainable consumption and production

-        Green Power and Energy Development

-        Eco-design in products and packaging

-        Food and Agriculture Life Cycle Assessment

-        Life Cycle Thinking and Management

-        Green Supply Chain and Reversed Logistics

-        Waste and recycling issues

-        Air/Water treatment and supply  

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://icgsi.eng.cmu.ac.th/

วันที่โพสต์ 26/05/2009
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การสัมมนาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/01/2013
"องค์ความรู้จากงานรับฟังข้อคิดเห็นและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากรักษ์โลก" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/09/2012
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/06/2012
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/06/2012
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 07/06/2012
งานเปิดตัวและเผยแพร่ซอร์ฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/02/2012
เรียนเชิญอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีช่วยเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/01/2012
Eco Product ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การเตรียมความพร้อม สู่ตลาดสินค้าสีเขียว ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดญี่ปุ่น ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/05/2011
แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมถรรนะด้านสิ่งแวดล้อม Self-Claim Environmental Labeling ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/04/2011
สัมมนา"การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 16/03/2011
แถลงข่าว งานประชุม Creative Green Forum ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 04/02/2011
กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 01/11/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 27/10/2010
ข่าว สศอ."อก.ยกเครื่องการผลิต ชูสินค้ารักษ์โลกบุกอียู" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/07/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/05/2010
ประชาสัมพันธ์ โครงการ EU Whait paper ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
งานสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพิธีลงนามรับรองฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National LCI Database) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/12/2009
Download เอกสารทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2552 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 21/08/2009
MTEC_FORUM ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/08/2009
ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ TGIST plus XCEP ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/05/2009
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประปีสวทช. 2552 (NAC 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
Download เอกสาร งานสัมมนาพิเศษเรื่องEco-label/Carbon Footprint: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
สัมมนาเปิดโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/01/2009
เอกสารประกอบการอบรม LCA & EcoDesign ม.นเรศวร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/11/2008
“Waste Innovation and Solution: 2008 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/11/2008
“The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/10/2008
มหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 24/09/2008
ประชุมสัมมนานำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/09/2008
สนช. เปิดตัว “EcoInnovAsia 2008” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
Thai Eco Market .com โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/03/2008
ฉลากสิ่งแวดล้อม EU ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/07/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers