ข่าว / กิจกรรม > ข่าวเครือข่าย

ผลการประกวด EcoDesign2009

เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย (TGDN), ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประกาศผลสุดยอด EcoDesign 2009 สิ่งประดิษฐ์ช่วยลดโลกร้อน เร่งกระตุ้นจิตสำนึกคนไทย ร่วมแก้ไขปัญหาโลกร้อน ชี้นักคิด นักประดิษฐ์ทุกระดับ ส่งผลงานร่วมประกวดกว่า 356 ผลงาน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

โดยมี Concept งานอยู่ภายใต้หัวข้อลดโลกร้อนด้วยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Reduce Global Warming with EcoDesign)” โดยจุดเด่นของการประกวด Thailand EcoDesign Award อยู่ที่กระบวนการจัดประกวดที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการอบรมให้ความรู้ และการสนับสนุนในเรื่องเทคนิคและเครื่องมือเพื่อบ่งบอกความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานจะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของผลิตภัณฑ์ และสามารถนำมาผลิตได้จริง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงกระบวนการการทำลาย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจะต้องสื่อถึงแนวคิดดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด โดยได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการในแวดวงต่างๆ ถึง 3 ครั้ง ตั้งแต่เป็นร่างแนวคิดผลงาน (Concept Paper) จนถึงรอบสุดท้ายที่ต้องพัฒนาเป็นผลงานจริงแสดงในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 7 สิงหาคม 2552

 

 สำหรับในปีนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 356 ผลงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 38% แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันคนไทยใส่ใจปัญหาภาวะโลกร้อนมากขึ้น รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น


ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประเภทที่ 2 นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
ประเภทที่ 3 นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป
ประเภทที่ 4 ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
และรางวัลพิเศษ Popular Vote

 

 

การจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการแสดงผลงานนิทรรศการผู้เข้ารอบสุดท้าย ณ บริเวณลานจัดกิจกรรม โซนเอเทรียม 1 ตั้งแต่วันที่ 7 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2552 ซึ่งผลงานที่นำออกแสดงในครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทย ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเอ็มเทค หวังว่า ผลงานที่จัดแสดงจะเป็นการจุดประกายให้เกิดการต่อยอดนำมาพัฒนาและใช้ได้จริงในอนาคตต่อไป ผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่

 

ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

รางวัล

รหัส

ชื่อผลงาน

ผู้พัฒนาผลงาน

ต้นสังกัด

1

E09-1-060

ด้ามตะเกียบ

ทรงสิทธิ์  สีสุธรรม/สิทธิศักดิ์ สีสุธรรม/ปริวรรต แก้วระดี

โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม

1

E09-1-186

ระบบเก็บแก็สชีวภาพ

ศจิษฐ์ โปธาตุ/อติศักดิ์ ศรีตำแย/อลงกรณ์ ตั้งสมบัติสันติ

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย

ชมเชย

E09-1-003

Wonder Pot!!

อรพิสาส์ พรมโสด/อวิกา คงธนะ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

ชมเชย

E09-1-196

ถ่านใบไม้ลดโลกร้อน

กฤษฎา ชื่นใจ/จุรีพร เกิดป้อม/สุวัฒนา สารี

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จ.กำแพงเพชร

 

ประเภทที่ 2 นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

รางวัล

รหัส

ชื่อผลงาน

ผู้พัฒนาผลงาน

ต้นสังกัด

1

E09-2-122

Plantcil Shapener

พิมพิพัฒน์ ห้องดุลย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

E09-2-351

Green Wall

ณัฐมาน ธเนศนิตย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชมเชย

E09-2-034

Leratex: Socially Responsible Leatherlike

ชนากานต์ ชำนาญเมือง/ธิดารัตน์ สุวรรณวัฒน์/ธีรสุดา ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชมเชย

E09-2-297

Eco-Toothpaste

กรณ์ธีธัช ชลิตวีรุตม์/รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร/อธิภัทร วรรธอนันตชัย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

ประเภทที่ 3 นักออกแบบอิสระและประชาชนทั่วไป

รางวัล

รหัส

ชื่อผลงาน

ผู้พัฒนาผลงาน

ชมเชย

E09-3-110

วัสดุคลุมดินจากเส้นใยธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้

อุ่นเป็ง อินทจักร/สาธิต จีนะสอน

ชมเชย

E09-3-198

Emergency toilet

พฤกษชาติ ชีวะโอสถ/ ทวีป ขอถาวรวงค์/ อำนาจ ไกรเจริญ

ชมเชย

E09-2-225

บรรจุภัณฑ์มะม่วงสดจากเยื่อกระดาษขึ้นรูปเพื่อการขนส่งและขายปลีก

ปพุทธ นิ่มเชื้อ

 

ประเภทที่ 4 ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

รางวัล

รหัส

ชื่อผลงาน

ผู้พัฒนาผลงาน

ต้นสังกัด

1

E09-4-347

กระถางย่อยสลายได้สำหรับปลูกต้นกระดาษ

ดร. ชินรัฐ บุญชู/ ดร.เฉิดฉัน ปุกหุต/ ดร. สกุณณี บวรสมบัติ

บริษัท ดี. เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

E09-4-309

Eco-Concrete

มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง/ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์/ ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์

บริษัท รุ่งเรืองแอ็ดมินนิสเตรชั่น แอนด์ แมนเนจเม้น จำกัด/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รางวัลพิเศษ ป๊อปปูล่า โหวต

รางวัล

รหัส

ชื่อผลงาน

ผู้พัฒนาผลงาน

Popular

E09-3-198

Emergency toilet

พฤกษชาติ ชีวะโอสถ/ ทวีป ขอถาวรวงค์/ อำนาจ ไกรเจริญ

 

ที่มาของข่าว : http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=944&Itemid=165

วันที่โพสต์ 21/08/2009
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวเครือข่าย อื่นๆ
การอบรมสัมมนาภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวเครือข่าย 15/02/2012
การอบรมสัมมนาภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวเครือข่าย 17/05/2010
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ระดมสมองผู้ประกอบการเชิงรุก เพื่อสอดรับมาตรการของประเทศคู่ค้า” ข่าวเครือข่าย 29/01/2010
การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ข่าวเครือข่าย 09/01/2009
ประกาศผลรางวัล EcoDesign 2008 ข่าวเครือข่าย 30/04/2008
เครือข่ายฯ จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ข่าวเครือข่าย 20/03/2008
ติดตามรายละเอียด EcoDesign 2008 ได้ที่... ข่าวเครือข่าย 19/11/2007
การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ข่าวเครือข่าย 30/10/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers