ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper)

                                    กระทรวงอุตสาหกรรมโชว์ผลงานเด่นปี 53
                                   กับภารกิจฝ่าด่านมาตรการกีดกันทางการค้า

 
             จากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันเพื่อให้สอดรับกับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนิน โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับกฎระเบียบของคู่ค้า โดยได้ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันยานยนต์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการมาตรการต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนในการลดปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
 
ผลการดำเนินงานของโครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า ระยะที่ 1 (พ.ศ.2551-2553)
            โครงการฯ ในระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด 5.9 แสนล้านบาทของไทยกับสหภาพยุโรป เน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ผูกพัน 3 ปี (พ.ศ.2551-2553) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 529.45 ล้านบาท โดยผลที่ได้จากการดำเนินงานทั้ง 3 มาตรการในโครงการระยะที่ 1 สรุปได้ดังนี้
 
มาตรการที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาฐานข้อมูลกฎระเบียบและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 
1. มีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า ทั้งที่เป็นกฎระเบียบทั่วไป และกฎระเบียบเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม เช่น ฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่คอยส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเตรียมปรับตัวได้ทันเหตุการณ์ การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี  ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี ที่จำเป็นต่อการจัดเตรียมข้อมูลตามกฎระเบียบ REACH  นอกจากนี้ ยังมีฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงาน (Life Cycle Industry : LCI) ซึ่งทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการจัดทำ...และยังช่วยประหยัดงบประมาณในการนำเข้าซอฟแวร์ด้าน LCA ประมาณ 4.2 ล้านบาท ในปี 2553 และประหยัดงบประมาณในการจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการทำฉลาก Carbon Foot Print ประมาณ 160 ล้านบาท เป็นต้น
2. เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เช่น เครือข่าย Thai-RoHS  และเครือข่ายสิ่งทอ โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีการเสวนาประเด็นปัญหาสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม และร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันต่อกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า  นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ให้คำปรึกษา (Help Desk) ซึ่งช่วยเหลือให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3. บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบสิ่งแวดล้อม มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านกฎระเบียบสิ่งแวดล้อม และมีการรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไทยให้มีที่ปรึกษา
4. สร้างโอกาสทางการค้า ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบสิ่งแวดล้อม ขณะที่คู่แข่งยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้น 54 ราย เป็นต้น
 
มาตรการที่ 2 : การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
 
1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 5 แท่ง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทดสอบของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการทดสอบของสถาบันยานยนต์ ห้องปฏิบัติการทดสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งห้องปฏิบัติการอีก 2 แห่งคือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มาให้บริการที่สามารถให้บริการทดสอบสารต้องห้าม สารปนเปื้อนตามกฎระเบียบ RoHS, ELV ทดสอบสมบัติทางเคมี – กายภาพ ตามกฎระเบียบ REACH
2.   ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ โดยมีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ด้านกระบวนการผลิต ด้านเทคโนโลยี และการจัดการ รวมทั้งการจัดทำ CE Mark โดยมีคู่มือแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า มีการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีการปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขในการขอรับฉลากคาร์บอน (Carbon Foot Print) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนไปสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมต่อไป รวมทั้งให้บริการฉลากเขียวรับรองผลิตภัณฑ์แก่อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าฉลากเขียวให้ตลาดภายในประเทศ
3.  มีคู่มือแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คู่มือกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
4.  มีบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดสายโซ่การผลิต ระบบฐานข้อมูลด้านวัสดุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และประเมินปริมาณรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์นำร่อง 9 รายการ
5.  มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการให้บริการแนะนำ หรือให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรม/สื่อในการอบรมแบบ e-learning รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อขยายผลไปสู่การผลิตและจำหน่ายต่อไป
 
มาตรการที่ 3 การพัฒนากฎระเบียบ / มาตรฐานและระบบการจัดการซาก
 
1. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกกฎหมายหลัก เพื่อปกป้องการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาในประเทศไทย จำนวน 2 ฉบับคือ
1.1  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3865 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2551 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : จำกัดใช้สารอันตรายบางชนิด (Thai RoHS)
1.2   ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องเงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2550
2.   จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถระบบจัดการกากอุตสาหกรรม จัดทำแผนแม่บทการจัดการกากอุตสาหกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีรวบรวมและขนถ่ายกากอุตสาหกรรม และจัดทำระบบติดตาม วงจรชีวิตของซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
                     นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังเดินหน้าต่อ ด้วยแผนงานโครงการฯ ในระยะที่ 2 ปี 2555-2557 โดยมีแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับสินค้าไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการใช้สินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศอย่างแพร่หลาย และป้องกันการทะลักเข้ามาของสินค้าด้อยคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเร่งให้อุตสาหกรรมไทยบรรลุเป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียน
 

วันที่โพสต์ 27/10/2010
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การสัมมนาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/01/2013
"องค์ความรู้จากงานรับฟังข้อคิดเห็นและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากรักษ์โลก" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/09/2012
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/06/2012
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/06/2012
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 07/06/2012
งานเปิดตัวและเผยแพร่ซอร์ฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/02/2012
เรียนเชิญอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีช่วยเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/01/2012
Eco Product ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การเตรียมความพร้อม สู่ตลาดสินค้าสีเขียว ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดญี่ปุ่น ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/05/2011
แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมถรรนะด้านสิ่งแวดล้อม Self-Claim Environmental Labeling ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/04/2011
สัมมนา"การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 16/03/2011
แถลงข่าว งานประชุม Creative Green Forum ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 04/02/2011
กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 01/11/2010
ข่าว สศอ."อก.ยกเครื่องการผลิต ชูสินค้ารักษ์โลกบุกอียู" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/07/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/05/2010
ประชาสัมพันธ์ โครงการ EU Whait paper ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
งานสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพิธีลงนามรับรองฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National LCI Database) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/12/2009
Download เอกสารทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2552 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 21/08/2009
MTEC_FORUM ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/08/2009
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 26/05/2009
ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ TGIST plus XCEP ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/05/2009
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประปีสวทช. 2552 (NAC 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
Download เอกสาร งานสัมมนาพิเศษเรื่องEco-label/Carbon Footprint: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
สัมมนาเปิดโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/01/2009
เอกสารประกอบการอบรม LCA & EcoDesign ม.นเรศวร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/11/2008
“Waste Innovation and Solution: 2008 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/11/2008
“The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/10/2008
มหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 24/09/2008
ประชุมสัมมนานำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/09/2008
สนช. เปิดตัว “EcoInnovAsia 2008” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
Thai Eco Market .com โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/03/2008
ฉลากสิ่งแวดล้อม EU ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/07/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers