ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH

hvor hurtigt virker amlodipin

amlodipin hk.onkyo.com

กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU

แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH

 

กระทรวงอุตสาหกรรมเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการค้าประเทศกลุ่มอียู  ชี้หลายประเทศเตรียมเข้มกฎระเบียบการใช้สารเคมี  แนะผู้ประกอบการส่งออกเตรียมความพร้อมเร่งปรับโครงสร้างพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกัน

 

จากการที่สหภาพยุโรป หรือ EU ได้บังคับใช้ประกาศ กฎระเบียบว่าด้วยเคมีภัณฑ์ (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals: REACH) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 และถือเป็นกฎหมายสารเคมีของ EU ซึ่งมีข้อบังคับมากมายหลายประเด็น เช่น ต้องมีการจดทะเบียนสารเคมีในผลิตภัณฑ์ (Registration) ประเมินความเสี่ยง (Evaluation) การใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ (Authorization and Restriction of Chemicals) ฯลฯ ประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ที่มีการส่งออกไปยัง EU ได้เตรียมการตั้งรับอย่างเร่งด่วน

โดย คณะรัฐมนตรีไฟเขียวให้กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ให้ใช้งบประมาณผูกพัน  3 ปี (พ.ศ. 2551-2553) จำนวน 625.67 ล้านบาท ซึ่งมุ่งเน้นใน 3 แนวทาง คือ 1.สร้างองค์ความรู้และพัฒนาฐานข้อมูล 2.พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบ และ 3.จัดทำระเบียบมาตรฐานและระบบการจัดการเศษซาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถรักษาตลาด EU ได้และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้เพิ่มขึ้นต่อไป

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ดำเนิน โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบของไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้ากับสหภาพยุโรป เพื่อทำการศึกษากฎระเบียบของสหภาพยุโรป การปรับปรุงกฎระเบียบของประเทศอื่นๆ ทำการเปรียบเทียบกับกฎระเบียบของไทย และศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

สำหรับการวิเคราะห์กฎระเบียบของแต่ละประเทศและการประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้น พบว่านานาประเทศมีแนวปฏิบัติที่ไปในทิศทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ โดยเริ่มตั้งแต่การวางนโยบายที่ชัดเจนถึงแนวทางการจัดการสารเคมีในประเทศ และเมื่อมีการเตรียมที่จะยกร่างกฎระเบียบด้านการจัดการสารเคมี ต่างก็จัดให้มีการระดมความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับปรุงร่างกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาของประเทศนั้นๆ ในขณะเดียวกันมีการเตรียมความพร้อมทางกฎหมาย ทุกประเทศต่างก็ต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สามารถรองรับการจดทะเบียน การทดสอบสารเคมี และการจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นได้ โครงสร้างพื้นฐานที่มีการปรับปรุงไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่

- บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะทำการทดสอบสารเคมี

- ห้องปฏิบัติการทดสอบสารเคมีที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- มาตรฐานและวิธีการในการทดสอบสารเคมี

การเตรียมการทั้งหมดนี้เพื่อให้การบังคับใช้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในประเทศ เพราะหากมีการบังคับใช้กฎระเบียบในขณะที่ไม่มีห้องปฏิบัติการหรือมาตรฐานการทดสอบอยู่ การบังคับใช้ย่อมไม่สัมฤทธิ์ผล

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎระเบียบ REACH ในประเทศไทยนั้น พบว่ามีประโยชน์หลายด้านด้วยกัน เช่น ช่วยให้สุขภาพของแรงงานและประชาชนที่ดีขึ้น สามารถประเมินค่าได้จากค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้สารเคมีที่ต้องจดทะเบียน นั่นคือหากมีการจดทะเบียนสารเคมีมากชนิด หมายความว่าสารเคมีที่เข้าสูระบบการจัดการมีมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจึงลดลง คุณภาพชีวิตของแรงงานจึงสูงขึ้นด้วย ผลประโยชน์ที่ 2 เป็นการวัดการลดลงของการสูญเสียประสิทธิภาพในการผลิต โดยหากมีการจัดการสารเคมีได้มากขึ้น การสูญเสียประสิทธิภาพในการผลิตย่อมลดลงได้มากขึ้นตามไปด้วย

วันที่โพสต์ 01/11/2010
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การสัมมนาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/01/2013
"องค์ความรู้จากงานรับฟังข้อคิดเห็นและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากรักษ์โลก" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/09/2012
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/06/2012
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/06/2012
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 07/06/2012
งานเปิดตัวและเผยแพร่ซอร์ฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/02/2012
เรียนเชิญอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีช่วยเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/01/2012
Eco Product ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การเตรียมความพร้อม สู่ตลาดสินค้าสีเขียว ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดญี่ปุ่น ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/05/2011
แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมถรรนะด้านสิ่งแวดล้อม Self-Claim Environmental Labeling ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/04/2011
สัมมนา"การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 16/03/2011
แถลงข่าว งานประชุม Creative Green Forum ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 04/02/2011
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 27/10/2010
ข่าว สศอ."อก.ยกเครื่องการผลิต ชูสินค้ารักษ์โลกบุกอียู" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/07/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/05/2010
ประชาสัมพันธ์ โครงการ EU Whait paper ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
งานสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพิธีลงนามรับรองฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National LCI Database) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/12/2009
Download เอกสารทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2552 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 21/08/2009
MTEC_FORUM ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/08/2009
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 26/05/2009
ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ TGIST plus XCEP ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/05/2009
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประปีสวทช. 2552 (NAC 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
Download เอกสาร งานสัมมนาพิเศษเรื่องEco-label/Carbon Footprint: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
สัมมนาเปิดโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/01/2009
เอกสารประกอบการอบรม LCA & EcoDesign ม.นเรศวร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/11/2008
“Waste Innovation and Solution: 2008 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/11/2008
“The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/10/2008
มหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 24/09/2008
ประชุมสัมมนานำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/09/2008
สนช. เปิดตัว “EcoInnovAsia 2008” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
Thai Eco Market .com โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/03/2008
ฉลากสิ่งแวดล้อม EU ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/07/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers