ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5

amitriptyline 10mg

amitriptyline 10mg

claritin pregnancy first trimester

claritin and pregnancy

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package DesignerSuite Version 5

วันที่ 27 -29 มิถุนายน 2555 (3 วัน)

ณ ห้อง 301 เขตอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ประเทศไทย

(Software Park Thailand) ถนนแจ้งวัฒนะ

 

                                                                หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การนำโปรแกรมช่วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ สามารถช่วยลดเวลาดำเนินงาน และทำให้สามารถสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและมีประสิทธิผล ทั้งยังสามารถช่วยตอบโจทย์ในมุมมองของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลายๆ มิติ พร้อมกัน อาทิ การออกแบบ การใช้วัสดุ การขึ้นรูป ฯลฯ ดังนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม EngView Package Designer จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นการใช้งานในการออกแบบผลิตภัณฑ์จริง

ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท ซูนด์ ซิสเต็มเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้จัดการเผยแพร่หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ EngView Package Designer มาช่วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้ เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไทย อันจะนำไปสู่การขยายโอกาสทางด้านการค้า การลงทุนในตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมแนวความคิดในการออกแบบใหม่ที่ตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นให้กับสังคมไทย

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

1) สามารถใช้งานโปรแกรมโดยการใช้ฟังก์ชั่นรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบแนวคิดไปจนถึงการสร้างต้นแบบ

2) สามารถใช้งาน Template จาก Library ที่มีมากกว่า 1,500 รูปแบบ ได้ทันที ซึ่งรองรับความต้องการที่หลากหลายได้

3) ใช้งานรูปแบบการทำ Layout ก่อนการขึ้นรูปต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตต้นแบบ

4) สามารถเรียนรู้การเชื่อมต่อไปยังโปรแกรม Adobe Illustrator ในการทำงานกราฟิกไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ ต่อไป

5) ประยุกต์ใช้งาน 3D Presentation ในการถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบมาจนถึง Visualization ได้อย่างชัดเจน

6) สามารถประเมินราคาของชิ้นงานก่อนการสร้างชิ้นงานจริงจากกระบวนการผลิตและวัสดุที่ใช้

 

ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรม EngView Package Designer Suite เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมา เพื่อรองรับการใช้งาน CAD/CAM ในการออกแบบเชิงโครงสร้าง (Structural Design) และต้นแบบ (Prototyping) ของกล่องพับ (Folding Carton) และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก (Corrugated Packaging) ซึ่งรูปแบบการทำงานของโปรแกรมจะเป็นรูปแบบ Functional Modules และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตลอดกระบวนการออกแบบ ตั้งแต่ แนวคิด ไปจนถึงตัวอย่าง และโมดูลต่างๆ นั้นจะมีความสอดคล้องกับการใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกัน

โปรแกรม EngView ถูกออกแบบมาในลักษณะ Parametric Design ทำให้สามารถออกแบบเพิ่ม Component ต่างๆ ในชิ้นงานได้จากจาก Library ที่มีรูปแบบมากมายให้เลือกในซอฟต์แวร์ นอกจากนี้โปรแกรมยังมีโมดูลเพิ่มเติมที่มีชื่อว่า EngView Project Organizer ซึ่งมีรูปแบบการออกแบบเป็น Product Data Management (PDM) ทำให้มีศักยภาพในการเชื่อมต่อสื่อสารไฟล์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในองค์กรต่อไป

 

รูปแบบการอบรม

เป็นการอบรมแบบ On the job training และมี Scenario ต่างๆ ที่ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยาย

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้ที่อยู่ในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและบรรจุภัณฑ์

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

การเข้าร่วมการอบรม

หากท่านสนใจในการเข้าร่วมการอบรม สามารถส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างมาได้ที่ pornnalatsing@gmail.com หรือFax 02 564 6400 หรือ โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP) เบอร์ 0 2564 6500 ต่อ 4054 (คุณพรนลัท)    

เอกสารประกอบการอบรม

-กำหนดการ

-ใบสมัครเข้าร่วมอบรม

-แผนที่   

วันที่โพสต์ 07/06/2012
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การสัมมนาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/01/2013
"องค์ความรู้จากงานรับฟังข้อคิดเห็นและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากรักษ์โลก" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/09/2012
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/06/2012
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/06/2012
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
งานเปิดตัวและเผยแพร่ซอร์ฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/02/2012
เรียนเชิญอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีช่วยเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/01/2012
Eco Product ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การเตรียมความพร้อม สู่ตลาดสินค้าสีเขียว ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดญี่ปุ่น ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/05/2011
แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมถรรนะด้านสิ่งแวดล้อม Self-Claim Environmental Labeling ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/04/2011
สัมมนา"การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 16/03/2011
แถลงข่าว งานประชุม Creative Green Forum ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 04/02/2011
กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 01/11/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 27/10/2010
ข่าว สศอ."อก.ยกเครื่องการผลิต ชูสินค้ารักษ์โลกบุกอียู" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/07/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/05/2010
ประชาสัมพันธ์ โครงการ EU Whait paper ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
งานสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพิธีลงนามรับรองฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National LCI Database) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/12/2009
Download เอกสารทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2552 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 21/08/2009
MTEC_FORUM ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/08/2009
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 26/05/2009
ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ TGIST plus XCEP ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/05/2009
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประปีสวทช. 2552 (NAC 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
Download เอกสาร งานสัมมนาพิเศษเรื่องEco-label/Carbon Footprint: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
สัมมนาเปิดโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/01/2009
เอกสารประกอบการอบรม LCA & EcoDesign ม.นเรศวร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/11/2008
“Waste Innovation and Solution: 2008 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/11/2008
“The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/10/2008
มหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 24/09/2008
ประชุมสัมมนานำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/09/2008
สนช. เปิดตัว “EcoInnovAsia 2008” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
Thai Eco Market .com โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/03/2008
ฉลากสิ่งแวดล้อม EU ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/07/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers