ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ส่งผลให้ ผู้บริโภคมีความสนใจในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังที่ OECD[1] ได้ประมาณการว่า ตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเวทีการค้าโลกจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ.2000 เป็น 5.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 2010 จากเหตุผลดังกล่าว กลไกและเครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อมจึงถูกนำมาใช้ อาทิ กลไกการจัดซื้อสีเขียว มาตรฐานด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบฉลากสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับกับความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านั้นมาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นบันไดขั้นแรกของผู้ผลิตที่จะบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจในตลาดต่อไปได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำเกณฑ์และแนวทางในการขึ้นทะเบียนฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ตามมาตรฐาน ISO 14021 โดยว่าจ้างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) พัฒนาหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiecoproducts.com และ ประยุกต์ใช้กับ 8 ผลิตภัณฑ์นำร่องเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมและวิสาหกิจอื่นๆต่อไป

 

จุดประสงค์

  1. เพื่อชี้แจงที่มา เหตุผล ความสำคัญและกิจกรรมภายใต้โครงการฯให้แก่ผู้ประกอบการ
  2. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยการขึ้นทะเบียนสินค้าด้วยตนเอง (ฉลากสินค้าประเภทที่ 2)
  3. เพื่อรับสมัครผลิตภัณฑ์และที่ปรึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประเมินสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

กลุ่มเป้าหมาย

-          ผู้ประกอบการที่มาจากทั้งภาควิสาหกิจชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเองทางด้านสิ่งแวดล้อม

-          บุคลากรที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาทางด้านขึ้นทะเบียนฉลากประเภทที่ 2

-          หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง[1] องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD)

การรับสมัคร

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน รบกวนกรอกใบสมัคร และส่งมาที่ โทรสารหมายเลข 0 2564 6400 หรือ

e-mail: kumchiang@gmail.com หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่คุณพรนลัท และคุณกัญญณัช เบอร์โทร 0 2564 6500 ต่อ 4054-4055

*การเข้าร่วมงานฯไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สมัครเข้ามาก่อน*

**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 มิถุนายน 2555**

***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน***

 

เอกสารการสมัคร

-กำหนดการ

-ใบสมัคร

-แผนที่[1] องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD)

 

 

 

วันที่โพสต์ 11/06/2012
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การสัมมนาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/01/2013
"องค์ความรู้จากงานรับฟังข้อคิดเห็นและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากรักษ์โลก" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/09/2012
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/06/2012
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/06/2012
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 07/06/2012
งานเปิดตัวและเผยแพร่ซอร์ฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/02/2012
เรียนเชิญอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีช่วยเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/01/2012
Eco Product ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การเตรียมความพร้อม สู่ตลาดสินค้าสีเขียว ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดญี่ปุ่น ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/05/2011
แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมถรรนะด้านสิ่งแวดล้อม Self-Claim Environmental Labeling ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/04/2011
สัมมนา"การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 16/03/2011
แถลงข่าว งานประชุม Creative Green Forum ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 04/02/2011
กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 01/11/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 27/10/2010
ข่าว สศอ."อก.ยกเครื่องการผลิต ชูสินค้ารักษ์โลกบุกอียู" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/07/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/05/2010
ประชาสัมพันธ์ โครงการ EU Whait paper ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
งานสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพิธีลงนามรับรองฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National LCI Database) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/12/2009
Download เอกสารทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2552 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 21/08/2009
MTEC_FORUM ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/08/2009
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 26/05/2009
ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ TGIST plus XCEP ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/05/2009
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประปีสวทช. 2552 (NAC 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
Download เอกสาร งานสัมมนาพิเศษเรื่องEco-label/Carbon Footprint: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
สัมมนาเปิดโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/01/2009
เอกสารประกอบการอบรม LCA & EcoDesign ม.นเรศวร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/11/2008
“Waste Innovation and Solution: 2008 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/11/2008
“The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/10/2008
มหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 24/09/2008
ประชุมสัมมนานำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/09/2008
สนช. เปิดตัว “EcoInnovAsia 2008” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
Thai Eco Market .com โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/03/2008
ฉลากสิ่งแวดล้อม EU ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/07/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers