ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

doxycyclin

doxycyclin pris doxycyclin acne doxycyclin

งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ณ ห้อง M120 อาคาร MTEC อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 11.30 น.

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ผู้เข้าร่วม

1

Delegation of the European Thailand Mrs.Sutthiya Chantawarangul

2

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา คุณ วนาวัลย์ ปรากฏ

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์  คุณ ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์  คุณ วราภรณ์ ธนะกุลรังสรรค์

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ/คณะวิศวกรรมศาสตร์  คุณ ขนิษฐา เจริญลาภ

6

สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณ อรอุมา ตันสุริยานนท์

7

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณ ณกัญภัทร จินดา

8

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คุณ ประภาพร ภูริปัญญาคุณ

9

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม คุณ กวีณา ศรีวิโรจน์

10

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คุณ สนธิลักษณ์ สุขะสุคนธ์

11

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คุณ วินิตตา อ่อนชะอ่ำ

12

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณ อารีย์ อินทรสมบัติ

13

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ คุณ พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล

14

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณ นิวัตน์ พันธุศิลปาคม

15

มหาวิทยาลัยมหิดล/คณะสาธรณสุขศาสตร์ คุณ ไกรชาติ ตันตระการอาภา

16

คณะสาธรณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณ อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

17

บริษัท เศรษฐ์อินเตอร์เทรด จำกัด คุณพัชรพล โปษะกฤษณะ

18

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คุณจีรณี จันทร์รุ่งอุทัย

19

บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด คุณ ธีรศักดิ์ พลอนเจริญ 

20

บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด คุณ รุ่งกานต์ วิไลกรวด

21

Green Innovative Consultant คุณ มนต์ชัย จิตติปัญญากุล

22

Green Innovative Consultant คุณ ณิชา สุโขดมโชติ

23

บริษัท โอ.เค.วู้ด โปรดั๊ค จำกัด คุณ พัฒญา เสนาภู่พิทักษ์

24

บริษัท โอ.เค.วู้ด โปรดั๊ค จำกัด คุณ นงลภัสส์ จรุงพัฒนานนท์

25

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คุณ ศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์

26

บริษัท แวนด้า สยาม จำกัด คุณ ศิริรัตน์ ชอลซ์

27

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม คุณ นิลุบล นุ่มสกุล

28

บริษัท ดีดี เนเจอร์คราฟท์ จำกัด คุณ อาทิตย์ ฤทธีราวี

29

บริษัท โชคชัยแรนช์รีสอร์ท จำกัด คุณ วัชรินทร์ นุชนวล

30

บริษัท โชคชัยแรนช์รีสอร์ท จำกัด คุณ สุนิยา ทองแสง

31

บริษัท โชคชัยแรนช์รีสอร์ท จำกัด คุณ มยุรี อุระทัย

32

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) คุณ รดี สินพิเชธกร

33

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมชาติคอนเน๊กซ์ คุณ มนตรี วิทยศักดิ์

34

BAH คุณ วรวิทย์ ไชยอนันต์

35

บริษัท แฟรนซิสโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณ พิทยา กอบกาญจนสินธุ์

36

บริษัท รีเทลลิ้งค์ จำกัด คุณ รัฐพงษ์ นาคาไชย

37

บริษัท รีเทลลิ้งค์ จำกัด คุณ ภาณุพงศ์ วิมุติกุล

38

บริษัท พีทีที โพลีเมอรืมาร์เก็ตติ้ง จำกัด คุณ หทัยรัตน์ ปริฉัตร์ตระกูล

39

บริษัท พีทีที โพลีเมอรืมาร์เก็ตติ้ง จำกัด คุณ ลลิษา เอื้อพงษ์พันธ์

40

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณ นฤชัย คุณทอง

41

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณ ชลธิชา สุขสุภักดิ์

42

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณ ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย

43

บริษัท เทคโนกรีน จำกัด คุณ ชเนศร์ บุตรเทพ

44

บริษัท เทคโนกรีน จำกัด คุณ ศกรภพน์ บรรเลงจิตร์

45

บริษัท เทคโนกรีน จำกัด คุณจักรพล ปาสาณพันธ์

46

บริษัท คิวเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณ ศรัณย์ธร กิตติวรานันท์

47

อัจฉราไข่วิจิตร คุณ อัจฉรา ทิพยรัต

48

อัจฉราไข่วิจิตร คุณ ไพลิน ทิพยรัต

49

ที่ปรึกษาอิสระ คุณ สุรเดช ภัทรวิเชียร

50

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด คุณ มนทิวา กมลรัมย์ 

51

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด คุณ ซัลมียะ เด็งจิ

52

บริษัท ชาลอม จำกัด คุณ ธิติ สกุลอิสริยาภรณ์

53

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.ล. รุจธร จักรพันธุ์

54

บริษัท SGS (Thailand) Limited คุณ วิธาน อิทธวิธาน

วันที่โพสต์ 15/06/2012
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การสัมมนาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/01/2013
"องค์ความรู้จากงานรับฟังข้อคิดเห็นและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากรักษ์โลก" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/09/2012
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/06/2012
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 07/06/2012
งานเปิดตัวและเผยแพร่ซอร์ฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/02/2012
เรียนเชิญอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีช่วยเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/01/2012
Eco Product ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การเตรียมความพร้อม สู่ตลาดสินค้าสีเขียว ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดญี่ปุ่น ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/05/2011
แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมถรรนะด้านสิ่งแวดล้อม Self-Claim Environmental Labeling ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/04/2011
สัมมนา"การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 16/03/2011
แถลงข่าว งานประชุม Creative Green Forum ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 04/02/2011
กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 01/11/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 27/10/2010
ข่าว สศอ."อก.ยกเครื่องการผลิต ชูสินค้ารักษ์โลกบุกอียู" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/07/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/05/2010
ประชาสัมพันธ์ โครงการ EU Whait paper ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
งานสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพิธีลงนามรับรองฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National LCI Database) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/12/2009
Download เอกสารทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2552 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 21/08/2009
MTEC_FORUM ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/08/2009
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 26/05/2009
ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ TGIST plus XCEP ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/05/2009
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประปีสวทช. 2552 (NAC 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
Download เอกสาร งานสัมมนาพิเศษเรื่องEco-label/Carbon Footprint: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
สัมมนาเปิดโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/01/2009
เอกสารประกอบการอบรม LCA & EcoDesign ม.นเรศวร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/11/2008
“Waste Innovation and Solution: 2008 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/11/2008
“The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/10/2008
มหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 24/09/2008
ประชุมสัมมนานำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/09/2008
สนช. เปิดตัว “EcoInnovAsia 2008” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
Thai Eco Market .com โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/03/2008
ฉลากสิ่งแวดล้อม EU ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/07/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers