ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5
วันที่ 27 -29 มิถุนายน 2555 (3 วัน) เวลาเริ่มบรรยาย 9.00 น.
ณ ห้อง 301 เขตอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ถนนแจ้งวัฒนะ
 
ทั้งนี้รบกวนท่าน download โปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคของท่านเพื่อใช้ในวันอบรม ตามลิงค์ด้านล่าง

http://engview.daticum.com/Packaging/PackagingSuiteSetup%205.1.22.exe

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมก่อนที่จะเข้าร่วมอบรม สามารถโหลดได้ที่

http://engview.daticum.com/Packaging/Training%20Guide%20EngView.zip

กรุณานำโน๊ตบุ๊คของท่านไปด้วยและรบกวนมาก่อนเวลาเพื่อทำการลงทะเบียนก่อนการบรรยาย 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

บริษัท / หน่วยงาน

1 คุณ พิเชษฐ ตระการชัยศิริ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 คุณ ปิติพล ปลื้มวรสวัสดิ์ สาขา Product Design and Manufacturing, KMUTT
3 คุณ บุญรักษ์ น้ำใส บริษัท วิงฟง แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
4 คุณ กัลป์ หอพรศิริ บริษัท โซป วิลล่า จำกัด
5 คุณ พิทยา ภาษี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6 คุณ ธนัญญา ทวีผลเจริญ บริษัท มอนเด้ อุตสาหการ จำกัด
7 คุณ สมหญิง พงศ์พิมล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 คุณ ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 คุณ นภัส เพชรรัตน์ บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
10 คุณ ฐากูร ฐิติเศรษฐ์ หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 คุณ วิศิษย์ พีรพัฒนโภคิน บริษัท พีรพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
12 คุณ หทัยชนิตร อิศรางกูร ณ อยุธยา บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด
13 คุณ ณรงค์ สว่างเนตร บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด
14 คุณ วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์  ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยพะเยา
15 คุณ ศุภเกียรติ สุภสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
16 คุณ ทวีโชค สวนโต วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
17 คุณ เลอพงศ์ จารุพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
18 คุณ วสันต์ ตุ่นคำ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
19 คุณ พิพัฒน์ มงคลการ บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด โรงงานอยุธยา
20 คุณ ภารดี โป๊ะบุญชื่น บริษัท NXP Manufacturing (Thailand) จำกัด
21 คุณ นิพิฐ สุขประพันธ์ บริษัท NXP Manufacturing (Thailand) จำกัด
22 คุณ ปวิทน์ ระมิงค์วงค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
23 คุณ ผกาวัลย์ กรจำนงค์ บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมดิกส์ จำกัด
24 คุณ อุเทน ทิวสวัสดิ์ บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมดิกส์ จำกัด
25 คุณ กชกร ทิวสวัสดิ์ บริษัท Lifeford Thailand co.,ltd.
26 คุณ ลภัสรดา โพธิราช บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมดิกส์ จำกัด
27 คุณ กิตตินันท์ อันนานนท์ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
28 คุณ เอกชาติ หัตถา ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
29 คุณ ทองพูล สังกะเพศ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
30 คุณ เปรมฤดี กาญจนปิยะ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
31 คุณ วราภรณ์ ภิญโญ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
32 คุณ พินิจ เขื่อนสุวงษ์ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
33 คุณ ภัทรภร ออแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่
34 คุณ สิฐพร  พรหมกุลสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่
35 คุณ ปิยะพงษ์ สอนแก้ว ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่โพสต์ 22/06/2012
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การสัมมนาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/01/2013
"องค์ความรู้จากงานรับฟังข้อคิดเห็นและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากรักษ์โลก" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/09/2012
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/06/2012
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 07/06/2012
งานเปิดตัวและเผยแพร่ซอร์ฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/02/2012
เรียนเชิญอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีช่วยเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/01/2012
Eco Product ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การเตรียมความพร้อม สู่ตลาดสินค้าสีเขียว ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดญี่ปุ่น ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/05/2011
แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมถรรนะด้านสิ่งแวดล้อม Self-Claim Environmental Labeling ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/04/2011
สัมมนา"การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 16/03/2011
แถลงข่าว งานประชุม Creative Green Forum ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 04/02/2011
กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 01/11/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 27/10/2010
ข่าว สศอ."อก.ยกเครื่องการผลิต ชูสินค้ารักษ์โลกบุกอียู" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/07/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/05/2010
ประชาสัมพันธ์ โครงการ EU Whait paper ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
งานสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพิธีลงนามรับรองฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National LCI Database) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/12/2009
Download เอกสารทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2552 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 21/08/2009
MTEC_FORUM ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/08/2009
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 26/05/2009
ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ TGIST plus XCEP ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/05/2009
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประปีสวทช. 2552 (NAC 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
Download เอกสาร งานสัมมนาพิเศษเรื่องEco-label/Carbon Footprint: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
สัมมนาเปิดโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/01/2009
เอกสารประกอบการอบรม LCA & EcoDesign ม.นเรศวร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/11/2008
“Waste Innovation and Solution: 2008 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/11/2008
“The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/10/2008
มหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 24/09/2008
ประชุมสัมมนานำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/09/2008
สนช. เปิดตัว “EcoInnovAsia 2008” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
Thai Eco Market .com โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/03/2008
ฉลากสิ่งแวดล้อม EU ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/07/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers