ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ฉลากสิ่งแวดล้อม EU

venlafaxine buy

buy venlafaxine 75 mg click here

venlafaxine to buy

where to buy venlafaxine

เอ็มเทค สวทช.กระทรวงวิทย์ฯ หนุนเอกชนประสบความสำเร็จได้มาตรฐานสากล

คว้าฉลากสิ่งแวดล้อม EU เป็นรายแรกของโลก

 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการแถลงข่าวผ้าไหมไทยได้มาตรฐานสากล..คว้าฉลากสิ่งแวดล้อมของ EU เป็นรายแรกของโลก ซึ่งเป็นผลงานในการสนับสนุนของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเพิ่มผลิตภาพและผลิตผลของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ให้สามารถต่อสู้และแข่งขันในกลไกตลาดระดับสูงได้โดยสอดคล้องกับกลไกการตลาดในประเด็นการใช้ฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป หรือ EU Flower ติดบนสินค้า ซึ่งเป็นการแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้มีการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผลักดันให้ผู้ผลิตสนใจปรับปรุงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้ามากขึ้น ซึ่งการใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัจจัยการตลาดที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเองในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและขยายตลาดไปยังประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป และ ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้
ศ.ดร.ยงยุทธเปิดเผยเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยปีละกว่า
200,000 ล้านบาท โดยมีประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นลูกค้ารายใหญ่อันดับ 2 ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยมูลค่ามากกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้ออกนโยบายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ยึดหลักการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Thinking Approach) เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กลไกทางการตลาดที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การใช้ฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป หรือ EU Flower ติดบนสินค้า ซึ่งเป็นการแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้มีการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผลักดันให้ผู้ผลิตสนใจปรับปรุงคุณภาพด้าน สิ่งแวดล้อมของสินค้ามากขึ้น การใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัจจัยการตลาดที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเองในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและขยายตลาดไปยังประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป และ ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทยประสบความสำเร็จ สามารถขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของ EU ได้เป็นรายแรกของโลก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และเป็นข่าวดีท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมนี้ในบ้านเรา โดยผลสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ คือ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ด้านรองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของผ้าไหมไทยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันและอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยด้านมาตรฐานและฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่ง เอ็มเทค เป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Danish Technological Institute ด้วยทุนสนับสนุนหลักจากคณะกรรมาธิการยุโรปผ่านทุน EU-Thailand Small Projects Facility ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการสรุปได้เป็น 2 ส่วน คือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการทำโครงการสาธิต โดยโครงการฯ ได้ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอกว่า 500 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านมาตรฐานและฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป และพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เพื่อให้มีศักยภาพในการทดสอบคุณภาพสิ่งทอให้เป็นไปตามข้อกำหนดของฉลาก EU Flower นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้นำความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานมาเรียบเรียงเป็นหนังสือคู่มือจำนวน 2 เล่ม ได้แก่ ฉลากสิ่งแวดล้อม ใบเบิกทางสู่ตลาดสิ่งทอ EU” และคัมภีร์พิชิตฉลากสิ่งแวดล้อม EU Flower สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สำหรับในส่วนของการทำโครงการสาธิตซึ่งนับเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งของโครงการฯนั้น โรงงานสาธิตทั้ง 4 บริษัท ประสบความสำเร็จในการขอรับรองฉลาก EU Flower และเป็นผู้ประกอบการสิ่งทอกลุ่มแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งเป็นการยืนยันในความสำเร็จของผู้ประกอบการสิ่งทอไทยในการก้าวเป็นผู้นำในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแถบภูมิภาคเอเชีย โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำรวม 4 ประเภท ได้แก่ เส้นด้ายฝ้าย 100% โดยบริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จำกัด เส้นด้ายไนลอน 100% โดยบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผ้าฝ้ายถักและเสื้อผ้าฝ้าย 100% โดย บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด และผ้าไหมทอผืน 100% โดย บริษัท กรีนวิล เทรดดิ้ง จำกัด

รศ. ดร. ปริทรรศน์ ได้กล่าวต่อไปอีกว่า เอ็มเทค สวทช. มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จรวมของโครงการฯ และความสำเร็จสูงสุดที่บริษัท กรีนวิล เทรดดิ้ง จำกัด ทำได้ในส่วนของผ้าไหมไทย โดยบทบาทของ เอ็มเทค สวทช.ภายใต้โครงการนี้ คือ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการโครงการ รับผิดชอบหลักในการให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของฉลาก EU Flower รวมถึง เป็นที่ปรึกษาในการเตรียมเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารด้านเทคนิคเพื่อขอการรับรองดังกล่าว ตลอดจน ทำหน้าที่ประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานผู้ให้การรับรองฉลาก EU Flower หรือ Competent Body ที่ประเทศเดนมาร์ก ทั้งนี้ เอ็มเทค มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยในการต่อยอดการพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องตามข้อกำหนดของฉลาก EU Flower ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และที่สำคัญคือเข้าไปช่วยบริษัทดึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของตน มาสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสให้กับสินค้าเพื่อไปสู่ตลาดบน โดยความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นไปไม่ได้เลย หากผู้บริหารของ บริษัท กรีนวิล เทรดดิ้ง จำกัด คือ คุณ ปิลันธน์ ธรรมมงคล ไม่ได้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความเพียรพยายามในการศึกษาหาวิธีการและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของตนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การที่ผ้าไหมของบริษัทฯ ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม EU Flower นี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทำให้ตลาดโลกได้มั่นใจว่าผ้าไหมไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีศักยภาพในการก้าวไปแข่งขันในตลาดโลก ความสำเร็จของผ้าไหมไทยในวันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความพยายามของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยให้แสดงศักยภาพของการเป็นผู้นำ โดยการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และวันนี้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในทวีปเอเชีย สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Textile Product) อีกทั้ง ยังสามารถพลิกวิกฤตในขณะนี้ให้เป็นโอกาส

รศ. ดร. ปริทรรศน์ ยังได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. มีความพร้อมและยินดีที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน เป็นพี่เลี้ยงให้กับอุตสาหกรรมที่ต้องการขอรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม โดยเอ็มเทคมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ หรือ LCA และการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ EcoDesign

 

Click on Copy URL (below link) for copy to clipboard

 

 

ขอขอบคุณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ที่มาของข่าว)

Link: http://www.mtec.or.th/th/newsdetail.asp?newsid=203

 

วันที่โพสต์ 25/07/2007
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การสัมมนาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/01/2013
"องค์ความรู้จากงานรับฟังข้อคิดเห็นและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากรักษ์โลก" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/09/2012
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/06/2012
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/06/2012
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 07/06/2012
งานเปิดตัวและเผยแพร่ซอร์ฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/02/2012
เรียนเชิญอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีช่วยเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/01/2012
Eco Product ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การเตรียมความพร้อม สู่ตลาดสินค้าสีเขียว ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดญี่ปุ่น ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/05/2011
แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมถรรนะด้านสิ่งแวดล้อม Self-Claim Environmental Labeling ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/04/2011
สัมมนา"การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 16/03/2011
แถลงข่าว งานประชุม Creative Green Forum ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 04/02/2011
กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 01/11/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 27/10/2010
ข่าว สศอ."อก.ยกเครื่องการผลิต ชูสินค้ารักษ์โลกบุกอียู" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/07/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/05/2010
ประชาสัมพันธ์ โครงการ EU Whait paper ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
งานสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพิธีลงนามรับรองฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National LCI Database) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/12/2009
Download เอกสารทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2552 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 21/08/2009
MTEC_FORUM ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/08/2009
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 26/05/2009
ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ TGIST plus XCEP ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/05/2009
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประปีสวทช. 2552 (NAC 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
Download เอกสาร งานสัมมนาพิเศษเรื่องEco-label/Carbon Footprint: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
สัมมนาเปิดโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/01/2009
เอกสารประกอบการอบรม LCA & EcoDesign ม.นเรศวร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/11/2008
“Waste Innovation and Solution: 2008 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/11/2008
“The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/10/2008
มหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 24/09/2008
ประชุมสัมมนานำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/09/2008
สนช. เปิดตัว “EcoInnovAsia 2008” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
Thai Eco Market .com โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/03/2008Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers