ข่าว / กิจกรรม > ข่าวเครือข่าย

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2551

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2551

(1st Thailand EcoDesign Award 2008: EcoDesign 2008)

 

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design; EcoDesign) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Thinking) ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ การผลิต การนำไปใช้ และการกำจัดหลังการใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน โดยส่งผลดีต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

 

หลักการพื้นฐานของการทำ EcoDesign คือ การประยุกต์หลักการลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบำรุง (Repair) ในทุกช่วงวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา ยืดอายุการใช้งาน ลดส่วนประกอบที่เกินความจำเป็น ถอดแยกชิ้นส่วนได้ง่าย สามารถนำมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลได้ เป็นต้น 

 

เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Thai Green Design Network: TGDN) เป็นเครือข่ายฯ ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงข้อมูล / ข่าวสาร / ความรู้ / เทคโนโลยีด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาครัฐ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในสาขาอาชีพต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน / ถ่ายทอดความรู้ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของเครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

 

สำหรับการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 (1st Thailand EcoDesign Award 2008: EcoDesign 2008) นี้ ถือเป็นกิจกรรมภายใต้เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย (Thai Green Design Network; TGDN) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้ง ในการประกวดฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทเอกชนหลายแห่ง

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดฯ ดังนี้

 

วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดฯ

-      เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมแก่ทุกภาคส่วนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือที่เรียกการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-      เพื่อส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

 

(ร่าง) รายละเอียดของการจัดประกวด

ประเภทของผู้สมัครและหัวข้อผลงานที่ส่งเข้าประกวด

Theme: Design for 3Rs “Reduce Reuse Recycle” (Material & Energy)

ภายใต้หัวข้อ: การออกแบบโดยใช้หลักการด้าน 3Rs คือ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งในส่วนของพลังงานและวัสดุ

-      ประเภทที่ 1   นักเรียนระดับมัธยมต้น / ปลาย หรือเทียบเท่า

-      ประเภทที่ 2   นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ               จะเป็นประเภทเดี่ยวหรือทีมก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 คน

 

Theme: Design based on Life Cycle Thinking Approach

ภายใต้หัวข้อ: การออกแบบโดยพิจารณาตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

-      ประเภทที่ 3   นักออกแบบอิสระ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

-      ประเภทที่ 4   ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ซึ่งมีที่ตั้งในประเทศไทย

หมายเหตุ               จะเป็นประเภทเดี่ยวหรือทีมก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 คน

 

ระยะเวลาตลอดโครงการตุลาคม 2550 เมษายน 2551

 Click on Copy URL (below link) for copy to clipboard

 

 รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลพิเศษ

 

-      ประเภทที่ 1 นักเรียน ระดับมัธยมต้น / ปลาย หรือเทียบเท่า

§        รางวัลชนะเลิศ                      20,000 + โล่จากรัฐมนตรี + เกียรติบัตร

§        รางวัลรองชนะเลิศ               10,000 + โล่จากรัฐมนตรี + เกียรติบัตร

-      ประเภทที่ 2  นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

§        รางวัลชนะเลิศ                      30,000 + โล่จากรัฐมนตรี + เกียรติบัตร

§        รางวัลรองชนะเลิศ               15,000 + โล่จากรัฐมนตรี + เกียรติบัตร

-      ประเภทที่ 3 นักออกแบบอิสระ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

§        รางวัลชนะเลิศ                      100,000 + โล่จากรัฐมนตรี + เกียรติบัตร

§        รางวัลรองชนะเลิศ               50,000 + โล่จากรัฐมนตรี + เกียรติบัตร

-      ประเภทที่ 4 ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ

§        รางวัลชนะเลิศ                      โล่จากรัฐมนตรี + เกียรติบัตร + การสนับสนุนทางเทคนิคด้านต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนา
                                                ผลิตภัณฑ์ เช่น การทำต้นแบบ การวิเคราะห์ (คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท)  

§        รางวัลรองชนะเลิศ               โล่จากรัฐมนตรี + เกียรติบัตร + การสนับสนุนทางเทคนิคด้านต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนา
                                                ผลิตภัณฑ์ เช่น การทำต้นแบบ การวิเคราะห์ (คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท)  

-      รางวัลพิเศษ                    

สอบถามเพิ่มเติม 02-564-6500 ต่อ 4591

Thaigdn@hotmail.com

 

                                       

                                                Click on Copy URL (below link) for copy to clipboard                    Click on Copy URL (below link) for copy to clipboard

                        

วันที่โพสต์ 30/10/2007
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวเครือข่าย อื่นๆ
การอบรมสัมมนาภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวเครือข่าย 15/02/2012
การอบรมสัมมนาภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวเครือข่าย 17/05/2010
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ระดมสมองผู้ประกอบการเชิงรุก เพื่อสอดรับมาตรการของประเทศคู่ค้า” ข่าวเครือข่าย 29/01/2010
ผลการประกวด EcoDesign2009 ข่าวเครือข่าย 21/08/2009
การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ข่าวเครือข่าย 09/01/2009
ประกาศผลรางวัล EcoDesign 2008 ข่าวเครือข่าย 30/04/2008
เครือข่ายฯ จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ข่าวเครือข่าย 20/03/2008
ติดตามรายละเอียด EcoDesign 2008 ได้ที่... ข่าวเครือข่าย 19/11/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers