ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

“The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA)

The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS, Japan) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดย ศูนย์เฉพาะทางด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA)" ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2551  ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี

 

  

 

  

   Click on Copy URL (below link) for copy to clipboard

                                                                   

โดยเชิญผู้แทนทั้งจากภาครัฐ และ หน่วยงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียลาว พม่า กัมพูชา และ เวียดนาม จำนวน 40 ท่าน ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก  Mr. Toshiki Sadatani, Senior General Manager, AOTS Bangkok, รศ.ดร. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, นายรัชดา สิงคาลวนิช อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ นายไพรัตน์ ตังคเศรณี รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างศักยภาพของบุคลากรใน
ASEAN ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมิน
วัฏจักรชีวิตและการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย ด้าน
LCA/ LCI ในภูมิภาค ASEAN งานดังกล่าว เป็นการร่วมมือกับหน่วยงานของไทย ในการจัดการอบรมเชิงเทคนิคภายนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของ AOTS ด้วย

                        การอบรมครั้งนี้ เน้นที่การเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการของการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) โดยวิทยากรชาวไทย คือ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยพัฒนาการเกษตร และการประยุกต์ใช้ LCA เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (Eco-label Type 3) การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency) โดย Professor Dr. Atsushi Inaba ผู้เชี่ยวชาญด้าน LCA จาก National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) และ Tokyo University  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยการศึกษาด้าน LCA โดย
 
Mr. Nakano Katsuyuki, ผู้เชี่ยวชาญจาก
Japan Environmental Management Association For Industry (JEMAI) และได้รับเกียรติจาก Dr.Chen Sau Soon, Senior General Manager, Environment & Bioprocess Technology Centre, SIRIM Berhad ประเทศมาเลเซีย และ รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ หัวหน้าห้องปฏิบัติการศูนย์เฉพาะทางด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (FC eco-LCA) เอ็มเทค ในการมาแบ่งปันประสบการณ์การในการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าของงานวิจัยด้าน LCA ในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย นอกจากนี้ ในงานได้มีแบ่งกลุ่มทำ Workshop เพื่อหาแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านการ LCA และ EcoDesign ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

Download English Version here!

วันที่โพสต์ 03/10/2008
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การสัมมนาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/01/2013
"องค์ความรู้จากงานรับฟังข้อคิดเห็นและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากรักษ์โลก" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/09/2012
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/06/2012
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/06/2012
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 07/06/2012
งานเปิดตัวและเผยแพร่ซอร์ฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/02/2012
เรียนเชิญอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีช่วยเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/01/2012
Eco Product ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การเตรียมความพร้อม สู่ตลาดสินค้าสีเขียว ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดญี่ปุ่น ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/05/2011
แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมถรรนะด้านสิ่งแวดล้อม Self-Claim Environmental Labeling ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/04/2011
สัมมนา"การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 16/03/2011
แถลงข่าว งานประชุม Creative Green Forum ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 04/02/2011
กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 01/11/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 27/10/2010
ข่าว สศอ."อก.ยกเครื่องการผลิต ชูสินค้ารักษ์โลกบุกอียู" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/07/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/05/2010
ประชาสัมพันธ์ โครงการ EU Whait paper ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
งานสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพิธีลงนามรับรองฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National LCI Database) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/12/2009
Download เอกสารทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2552 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 21/08/2009
MTEC_FORUM ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/08/2009
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 26/05/2009
ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ TGIST plus XCEP ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/05/2009
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประปีสวทช. 2552 (NAC 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
Download เอกสาร งานสัมมนาพิเศษเรื่องEco-label/Carbon Footprint: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
สัมมนาเปิดโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/01/2009
เอกสารประกอบการอบรม LCA & EcoDesign ม.นเรศวร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/11/2008
“Waste Innovation and Solution: 2008 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/11/2008
มหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 24/09/2008
ประชุมสัมมนานำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/09/2008
สนช. เปิดตัว “EcoInnovAsia 2008” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
Thai Eco Market .com โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/03/2008
ฉลากสิ่งแวดล้อม EU ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/07/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers