หลักการและเหตุผล

การเกษตรในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้มากมายหลากหลายให้เลือกใช้ เพื่อช่วยในการผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพรวมทั้งได้ปริมาณมาก ทำให้เกษตรกรหรือผู้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทั่วไปสะดวกสบายขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาคือ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้นมาก เมื่อใดที่ราคาผลผลิตตกต่ำแล้วเกษตรกรจะขายผลผลิตได้ไม่คุ้มกับทุนที่ลงไป หนี้สินก็เกิดขึ้น การที่มีเทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว เพียงแต่เกษตรกรหรือผู้ผลิตพืชและสัตว์ ต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม รวมทั้งศึกษาให้เกิดความรู้จริงและทำอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จ โดยไม่ลืมวางแผนปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย การเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำมีความสำคัญในการใช้เป็นอาหารสำหรับอนุบาลลูกปลาน้ำจืด เช่น ปลาสวยงามชนิดต่างๆ และสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อย่างลูกปลาดุก โดยไรน้ำชนิดที่เพาะเลี้ยงกันโดยทั่วไป คือ ไรแดง Moina macrocopa หากแต่การเพาะเลี้ยงต้องซื้อพ่อแม่พันธุ์ใหม่มาทดแทนอยู่เสมอ เนื่องจากไรแดงไม่มีการสร้างไข่ในธรรมชาติ อย่างไรก็ดีปัจจุบันได้มีการค้นพบไรแดงชนิดใหม่ของโลก Moina siamensis ซึ่งได้มีการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงให้เกิดไข่ และทดลองพัฒนาการเก็บไข่แห้งในห้องปฏิบัติการได้สำเร็จแล้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี แผนกวิชาประมง ได้ดำเนินงานด้านการเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตโดยอาหารสัตว์น้ำที่มีการเพาะเลี้ยง ประกอบด้วย 6 กลุ่ม คือ 1)กุ้งน้ำจืด 2)เคยน้ำจืด 3)โรติเฟอร์ 4)หนอนแดง 5)ไรน้ำ และ 6)ไรน้ำนางฟ้า ซึ่งเป็นอาหารเสริมให้กับปลา เลี้ยงง่าย น่าลงทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมมือกันจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำ: ไรน้ำนางฟ้า” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำ ให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจ สำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุง และต่อยอดธุรกิจ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำ ไรน้ำนางฟ้าและไรแดง ให้แก่ผู้สนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน การประกอบอาชีพ และผลิตเพื่อจำหน่ายทางการค้า

กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 50 คน)

1. ผู้เพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำ และผู้เลี้ยงปลาสวยงาม 50% 2. หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา เช่น วิทยาลัยการประมง 20 % 3. ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป 30%

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

วิทยากรบรรยาย:

ดร.นุกูล แสงพันธุ์ และ ดร.เอื้ออารี สุขสมนิตย์ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี และคณะ

ระยะเวลา

2 วัน (วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558) เวลา 08.00-16.00 น.

สถานที่จัดอบรม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

สำรองที่นั่งได้ ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 0 2564 7000 ต่อ 1405-9 หรืออีเมล์ cup@nstda.or.th โทรสาร 0 2564 7004 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/rural

ค่าลงทะเบียน

จำนวน 1,200 บาท/ท่าน ผู้เข้าอบรมจะได้รับ - หนังสือคู่มือการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า 1 เล่ม - เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร จำนวน 1 ชุด - ไข่ไรน้ำนางฟ้า หรือไข่ไรแดง - อาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ตลอดการจัดอบรม)

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา อุทยานวิทยาศาสตร์ ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หมายเลขบัญชี 080-000001-0 ส่งใบสมัครและสลิปการโอนเงินมาที่ อีเมล์ cup@nstda.or.th หรือโทรสาร 0 2564 7004

รายละเอียดการอบรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> https://www2.mtec.or.th/eventnstda/UploadFile/90408a2e-8faf-4be5-8bb7-be223a464a35.pdf
 

Copyright © 2009 NSTDA. All Rights Reserved.