สืบค้นผู้เชี่ยวชาญ

ปิยะสาร ประเสริฐธรรม สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ : โพลิเมอร์
งานวิจัยอื่นๆ
ลำดับที่ ปี/ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย รายละเอียดผลงาน
 1  2  ยื่นขอสิทธิบัตรประเทศไทย เรื่อง กรรมวิธีการฟื้นฟูสภาพแคตาไลติคคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้งานแล้ว  สิทธิบัตร
 2  2524  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 3  2528  ตริตาภรณ์ช้างเผือก  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 4  2530  ทวีตริยาภรณ์มงกุฎไทย  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 5  2531  ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือกไทย  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 6  2534  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 7  2537  ประถมาภรณ์ช้างเผือกไทย  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 8  2540  มหาวิชระมงกุฎไทย  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 9  2541  สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เลขที่ 5,849,662 December 15, 1998 เรื่อง “Catalyst comprising of element from group 1B and V111B activated by oxygen and/or oxygen containing compound”.  สิทธิบัตร
 10  2544  รางวัลทุนวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  รางวัล
 11  2545  มหาวิชระช้างเผือก  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 12  2546  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 13  2546  รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  รางวัล
 14  2547  รางวัลทุนวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  รางวัล
 15  2549  รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  รางวัล
 16  2552  ได้รับรางวัล "ศักดิ์อินทาเนีย"  รางวัล
 17  2552  ได้รับรางวัลกลุ่มวิจัยดีเด่นด้านกลุ่มวิจัยนาโนคาตาไลซิส จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  รางวัล
 18  2552-2553  รางวัล PTIT Awards ประจำปี 2552 - 2553  รางวัล


Version : 1.0
Launch : 23/06/2554
Owner : Knowledge Management Administration Section
-Develop by MIS Section of MTEC-