สืบค้นผู้เชี่ยวชาญ

Search by ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ
Search by สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ  
กลุ่มนักวิจัย  
ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย   
 
วันที่ : 21/04/2557 12:22:40                  จัดเรียงข้อมูลตาม ชื่อ อายุงาน ประสบการณ์ด้านPublication จำนวนผลงานตีพิมพ์ จำนวนผลงานอื่น

ทุกสาขาวิจัย

ลำดับที่

คำนำหน้าชื่อทางวิชาการ +ชื่อ สกุล

ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ

อายุงาน(ปี)

ประสบการณ์ด้านPublication (ปี)

จำนวนผลงานตีพิมพ์ (เรื่อง)

จำนวนผลงานอื่น(รายการ)

ตำแหน่ง

หน่วยงานที่สังกัด

1  นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล  Mr.Phongsak Assakul   56   n/a   n/a   5 กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด
2  ศ.ดร.อลาสเทียร์ นอร์ท  Prof.Dr.Alastair M. North   51   48   11   n/a ศาสตราจารย์ Polymer Science Consultants Co.,Ltd.
3  นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล  Mr.Kriangsak Lawatanatrakul   47   n/a   n/a   n/a กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินแร่สาคร จำกัด
4  รศ.ธงชัย พึ่งรัศมี  Assoc.Prof.Thongchai Pungrassami   46   6   3   n/a รองศาสตราจารย์ ระดับ9 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
5  นายไพศาล กาญจนพิบูลย์  Mr.Paisarn Kanjanapiboon   46   n/a   n/a   n/a กรรมการสมาคม สมาคมเซรามิกส์ไทย
6  ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต  Prof.Dr.Virulh Sayakanit   45   5   83   18 ศาสตราจารย์ (นักวิจัยและหัวหน้าฟอรัมวิทยาศาสตร์ทฤษฎี) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7  ผศ.จุลศิริ ศรีงามผ่อง  Asst.Prof.Chulsiri Sringamphong   44   29   57   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8  นายพงศธร บุษรานนท์  Mr.Pongsatorn Budsaranon   44   n/a   n/a   n/a ประธานบริษัท บริษัท สยามฟริท จำกัด
9  นายปิยวุฒิ ณ พัทลุง  Mr.Piyawut Na Patthalung   43   n/a   n/a   n/a รองผู้อำนวยการ(นักบริหาร 9) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
10  รศ.จรูญ มหิทธาฟองกุล  Assoc.Prof.Charoon Mahittafongkul   42   20   5   1 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11  ศ.เจริญ โชติกวาณิชย์  Prof.Charoen Chotigavanich   42   9   5   1 ศาสตราจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
12  ดร.จินดา จันทรอ่อน  Dr.Jinda Janorn   42   n/a   1   n/a ข้าราชการบำนาญ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
13  ศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์  Prof.Dr.Rassmiddra Hoonsawat   41   37   30   n/a ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14  ศ.ดร.ธวัชชัย ติงสัญชลี  Prof.Dr.Tawatchai Tingsanchali   41   26   39   1 ศาสตราจารย์ แผนกวิศวกรรมน้ำและการจัดการ คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
15  ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย  Prof.Dr.Naksitte Coovattanachai   41   21   13   5 ศาสตราจารย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
16  รศ.ดร.สุพัตรา จินาวัฒน์  Assoc.Prof.Dr.Supatra Jinawath   41   17   8   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17  ศ.ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์  Prof.Chatcharee Suchatlampong   40   26   25   n/a อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
18  ศ.เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ  Prof. Emeritus Dr.Tawee Tunkasiri   40   22   246   23 อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19  นายสมชาย พินิจอุดมการณ์  Mr.Somchai Pinijudomkharn   40   3   4   n/a หัวหน้าฝ่ายออกแบบ บริษัท รีดเดอร์สไตล์ริ่ง กรุ๊ป
20  นายเกชา ธีระโกเมน  Mr.Kecha Thirakomen   40   1   6   7 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
21  นายศุภฤกษ์ สิตะหิรัญ  Mr.Suparerk Sitahirun   40   n/a   n/a   1 วิศวกรปิโตรเลียม 7วช กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
22  ผศ.วิทวัส ยมจินดา  Asst.Prof.Vitawas Yomchinda   40   n/a   n/a   n/a หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
23  รศ.ชยากริต ศิริอุปถัมภ์  Assoc.Prof.Chyagrit Siri-upathum   39   14   16   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24  ดร.วรุณี ถิรมงคล  Dr.Varunee Thiramongkol   39   8   10   n/a นักวิทยาศาสตร์ 9 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิจัยและพัฒนา สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
25  รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์  Assoc.Prof.Vudtechai Kapilakanchana   39   8   4   3 รองศาสตราจารย์, คณบดี ห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26  ศ.ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ  Prof.Dr.Direk Lawansiri   39   1   2   14 ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)
27  ดร.โรเบิร์ต มอลลอย  Dr.Robert Molloy   38   27   9   2 อาจารย์ โครงการไหมละลาย หน่วยเทคโนโลยีพอลิเมอร์ทางการแพทย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28  ดร.เพียรพรรค ทัศคร  Dr.Pienpak Tasakorn   38   25   18   n/a ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29  รศ.ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์  Assoc.Prof.Siriluck Nivitchanyong   38   20   28   n/a รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
30  ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ  Prof.Dr.Ekasit Limsuwan   38   18   33   2 ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31  ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์  Dr.Kanchit Malaivongs   38   18   16   n/a ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
32  ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ  Prof.Dr.Chongrak Polprasert   38   18   12   1 ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ (BCET)
33  รศ.ชาญ ถนัดงาน  Assoc.Prof.Charn Thanadngarn   38   16   16   n/a รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
34  รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ  Assoc.Prof.Dr.Withaya Yongchareon   38   5   12   n/a ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35  นายวิกรม วัชระคุปต์  Mr.Wikrom Vajragupta   38   5   5   n/a 81 ซอยสุขุมวิท 68
36  นายปรีชา แก้วพันธ์  Mr.Preecha Kaewpan   38   n/a   n/a   n/a วิศวกร ส่วนวิศวกรรมก๊าซ ศูนย์ปฏิบัติการก๊าซชลบุรี บมจ. ปตท
37  ผศ.กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์  Asst.Prof.Kiranant Ratanathammapan   38   n/a   n/a   n/a อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38  รศ.ดร.เสถียร นิลธวัช  Assoc.Prof.Dr.Satian Niltawach   38   n/a   n/a   n/a รองศาสตราจารย์, ผู้ชำนาญการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
39  ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย  Prof.Dr.Worsak Kanok-Nukulchai   37   27   115   7 ศาสตราจารย์ Asian Institute of Technology
40  รศ.นพ.ดร.กำพล ศรีวัฒนกุล  Kampon Sriwatanakul   37   24   66   4 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
41  ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ  Prof.Suthat Fucharoen   37   13   133   15 ศาสตราจารย์ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
42  รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส  Assoc.Prof.Dr.Mongkol Kwangwaropas   37   11   24   n/a รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
43  รศ.บรรเลง ศรนิล  Assoc.Prof.Banleng Sornil   37   5   17   1 รองศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
44  ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ  Prof.Dr.Pichet Limsuwan   37   2   144   7 ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
45  ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน  Prof.Dr.Suthat Yoksan   37   n/a   2   2 ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
46  พลเรือเอก ศ.วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี  Weerawat Wongdontri   37   n/a   n/a   2 ศาสตราจารยกียรติคุณ, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
47  นายนคร จันทศร  Mr.Nakorn Chantasorn   37   n/a   n/a   n/a ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
48  รศ.นิคม โชติกานนท์  Assoc.Prof.Nikom Chotikanont   36   29   23   n/a รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49  ศ.ดร.ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ  Prof.Dr.Pattarapan Prasassarakich   36   27   47   n/a ศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50  ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ  Asst.Prof.Dr.Krisda Suchiva   36   24   26   n/a รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (อาคารสวทช.)
51  รศ.ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์  Assoc.Prof.Dr.Munsin Tuntoolavest   36   23   31   n/a รองศาสตราจารย์ บริษัทแฟนอี 68
52  นายพิชัย พงษ์วิรัตน์  Mr.Pichai Pongvirat   36   8   8   n/a ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
53  ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม  Prof.Dr.Piyasan Praserthdam   36   5   138   18 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2)
54  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  Dr.Krissanapong Kirtikara   35   13   57   5 อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
55  ศ.ดร.สายชล เกตุษา  Prof.Dr.Saichol Ketsa   35   12   89   22 ศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
56  รศ.ณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร  Assoc.Prof.Narong Warongkriengkrai   35   11   13   n/a รองศาสตราจารย์ 19 ถ.พหลโยธินซอย 41
57  รศ.ปรีชา พหลเทพ  Assoc.Prof.Preecha Phahonthep   35   2   2   n/a อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
58  รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์  Assoc.Prof.Dr.Surin Laosooksathit   34   30   40   6 รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
59  ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์  Prof.Dr.Kate Grudpan   34   16   103   2 ศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
60  ดร.บรรเจิด เดลอง  Dr.Bancherd Delong   34   2   3   4 Rohm Lsi Technology Thailand Co.,Ltd.
61  รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล  Assoc.Prof.Watcharin Witayakul   34   n/a   n/a   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
62  รศ.วิชา หมั่นทำการ  Assoc.Prof.Vicha Manthamkan   33   25   18   8 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
63  ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ  Prof.Dr.Pramote Dechaumphai   33   15   54   5 รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
64  ผศ.สุวิทย์ ปุณณชัยยะ  Asst.Prof.Suvit Punnachaiya   33   12   13   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65  อาจารย์วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์  Wikhan Anapanurak   33   9   28   4 นักวิจัย 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
66  นายวรธรรม อุ่นจิตติชัย  Mr.Voratham Oonjittichai   33   7   26   14 หัวหน้างานอุตสาหกรรมวัสดุ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้
67  ศ.ดร.-  Prof.Dr.Dennes Taganajan Bergado   33   n/a   n/a   8 ศาสตราจารย์ Asian Institute of Technology
68  นางมัลลิกา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา  Ms.Mallika Latavalya Na Ayudhaya   33   n/a   n/a   n/a ผู้จัดการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
69  นายสมเกียรติ สืบถวิลกุล  Mr.Somkiat Saipthawilkul   33   n/a   n/a   n/a ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
70  ดร.จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส  Dr.John Thomas Harry Thomas Harry Pearce   33   n/a   n/a   n/a ผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
71  รศ.ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย  Assoc.Prof.Dr.Chaiyot Tangsathitkulchai   33   n/a   n/a   n/a หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
72  รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์  Assoc.Prof.Dr.Paritud Bhandhubangyong   32   23   29   1 ผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.)
73  ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์  Prof.Dr.Suda Kiatkamjornwong   32   14   24   1 ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74  นายมานิตย์ ซ้อนสุข  Mr.Manit Sonsuk   32   10   27   n/a รองผอ.ฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2)
75  รศ.สำรวจ อินแบน  Assoc.Prof.Samruad Inban   32   10   6   n/a รองศาสตราจารย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
76  รศ.สมศักดิ์ เชียร์ศิริกุล  Assoc.Prof.Somsak Cheirsirikul   32   n/a   n/a   n/a รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 ศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
77  ดร.กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล  Dr.Krayim Santrakul   32   n/a   n/a   n/a บริษัทควีนตัสจำกัด
78  ศ.ดร.บัณฑิต จริโมภาส  Prof.Dr.Bundit Jarimopas   31   23   201   n/a รองศาสตร์จารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
79  ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช  Prof.Dr.Jingtair Siriphanich   31   18   38   1 ศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
80  ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ  Prof.Dr.Viboon Sangveraphunsiri   31   17   53   3 ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81  ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์  Prof.Dr.Somsak Chaiyapinunt   31   8   37   n/a หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82  ผศ.กานดา ว่องไวลิขิต  Asst.Prof.Kanda Wongwailikhit   31   3   4   n/a อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
83  นายโกศล ดีหลกเจริญ  Mr.Kosol Deelokcharoen   31   n/a   n/a   n/a นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย
84  ผศ.ดร.ขจร อินวงษ์  Asst.Prof.Dr.Kajorn Inwong   31   n/a   n/a   n/a อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
85  น.อ. ดร.ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข  Cap.Dr.Khanchai Somboonsuk   31   n/a   n/a   n/a รองเจ้ากรมพัฒนาการช่าง แผนกทดสอบวัสดุ กรมอู่ทหารเรือ
86  รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช  Assoc.Prof.Dr.Suebsak Nanthavanij   30   28   162   5 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
87  รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  Assoc.Prof.Dr.Chusak Limsakul   30   28   80   3 อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
88  ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี  Prof.Dr.Yongwimon Lenbury   30   17   59   6 ศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
89  รศ.กำพล ประทีปชัยกูร  Assoc.Prof.Gumpon Prateepchaikul   30   13   15   1 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
90  อาจารย์อนัญญา ไตรบำรุงสุข  Ananya Tribumrungsuk   30   8   6   n/a อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
91  รศ.ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต  Assoc.Prof.Dr.Sanay Akavipat   30   5   22   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
92  ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล  Prof.Dr.Somnuk Tangtermsirikul   29   21   153   6 ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและระบบสิ่งก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
93  ศ.นพ.พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์  Prof.Pibul Itiravivong   29   20   35   1 ศาสตราจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
94  รศ.ดร.ธนู ฉุยฉาย  Assoc.Prof.Dr.Thanu Chouychai   29   13   16   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
95  รศ.ดร.ชลธิชา นุ่มหอม  Assoc.Prof.Dr.Cholticha Noomhorm   29   13   15   n/a อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2)
96  รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา  Assoc.Prof.Dr.Werasak Udomkichdecha   29   12   31   n/a ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
97  ผศ.สงวน ตั้งโพธิธรรม  Asst.Prof.Sanguan Taungbodhitham   29   6   6   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
98  รศ.ศิริพร ดาวพิเศษ  Assoc.Prof.Siriporn Daopise   29   4   3   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
99  ผศ.นพ.วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต  Asst.Prof.Vichai Srimuninnimit   29   4   2   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
100  ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ  Asst.Prof.Darunee Bhongsuwan   29   3   6   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
101  รศ.ดร.วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์  Assoc.Prof.Dr.Vithaya Ruangpornvisuti   28   13   54   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102  ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์  Dr.Prinya Sainamthip   28   13   11   1 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (1)
103  นายกิตติเดช โพธิ์นิยม  Mr.Kittideth Poniyom   28   13   3   n/a วิศวกรการเกษตร 6 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
104  รศ.นันทชัย ทองแป้น  Assoc.Prof.Nunthachai Thongpance   28   5   13   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
105  นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา  Mr.Phongjaroon Srisovanna   28   n/a   n/a   n/a ผู้อำนวยการ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
106  รศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์  Assoc.Prof.Dr.Sujitra Wongkasemjit   27   27   133   13 รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107  รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์  Assoc.Prof.Dr.Rudee Surarit   27   27   97   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
108  ศ.ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์  Prof.Dr.Surin Phongsupasamit   27   26   25   7 ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109  ศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์  Prof.Charan Mahatumarat   27   19   30   9 ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110  ศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม  Prof.Dr.Somchai Thongtem   27   18   104   1 ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
111  รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง  Assoc.Prof.Dr.Vittaya Amornkitbamrung   27   18   33   5 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112  ดร.กอบธัม สถิรกุล  Dr.Korbtham Sathirakul   27   15   31   4 อาจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
113  รศ.ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช  Assoc.Prof.Dr.Dawan Wiwattanadate   27   13   9   2 รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114  รศ.ดร.ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ  Assoc.Prof.Dr.Thumrongrut Mungcharoen   27   12   80   4 ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
115  นายบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์  Mr.Bandid Pongsarojanavit   27   n/a   n/a   n/a กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด
116  รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์  Assoc.Prof.Kanita Tangkananuruk   26   22   34   n/a รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
117  ผศ.เจิดกุล โสภาวนิตย์  Asst.Prof.Cherdkul Sopavanit   26   18   8   3 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118  นายอัคคพล เสนาณรงค์  Mr.Akkapol Senanarong   26   10   15   n/a ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
119  ดร.วิไลพร เจตนจันทร์  Dr.Wilaiporn Chetanachan   26   9   8   3 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 4
120  คุณกิตติพร ตรีศุภกานต์ (แซ่จึง)  Kittiporn Trisupphakant   26   1   1   1 นักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
121  ผศ.ดร.กัมพล ศรีธัญรัตน์  Asst.Prof.Dr.Gumpon Sritanratana   26   1   1   n/a อาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
122  ผศ.นิพันธ์ ศิริศักดิ์  Asst.Prof.Niphan SIRISAK   26   n/a   2   n/a รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
123  รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์  Assoc.Prof.Dr.Pongwit Siribodhi   25   20   20   8 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
124  รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา  Assoc.Prof.Dr.Somchai Chanchaona   25   18   28   n/a รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
125  รศ.ดร.นวลพรรณ จันทรศิริ  Assoc.Prof.Dr.Nuanphun Chantarasiri   25   15   12   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126  รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ  Assoc.Prof.Songklod Jarusombuti   25   14   18   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
127  รศ.สมาน เสนงาม  Assoc.Prof.Smarn Sen-ngam   25   13   13   n/a รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
128  นายนิโรจน์ อัครปัญญาวิทย์  Mr.Nirod Akarapanjavit   25   10   5   n/a ผู้จัดการฝ่ายวิจัยวิศวกรรมและเครื่องยนต์ทดสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
129  อาจารย์สมศักดิ์ นรสิงห์  Somsak Narasingha   25   10   2   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
130  รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย  Assoc.Prof.Dr.Taweechai Amornsakchai   25   7   27   1 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
131  ดร.พิษณุ มนัสปิติ  Dr.Pissanu Manaspiti   25   n/a   n/a   1 อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
132  นายมนชัย ชาติศรีศักดิ์  Mr.Monchai Chartsrisak   25   n/a   n/a   n/a นักเคมีอาวุโส บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (1) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
133  อาจารย์ศักดิ์ชาย เลิศสาระ  Sakchai Lertsara   25   n/a   n/a   n/a อาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม
134  นายจุลพัฒน์ พจน์โยธิน  Mr.Chulapat Photyotin   25   n/a   n/a   n/a กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุลพัฒน์พลาสติก จำกัด
135  ศ.ทญ.ดร.สมพร สวัสดิสรรพ์  Prof.Dr.Somporn Swasdison   24   25   34   n/a ศาสตราจารย์ ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
136  รศ.ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร  Assoc.Prof.Dr.Satit Puttipipatkhachorn   24   18   128   n/a รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
137  รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย  Assoc.Prof.Dr.Kosin Chamnongthai   24   18   121   8 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
138  นางวรรณี สุทธิถวิล  Ms.Wannee Suttithavil   24   12   5   9 ผจก.ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (2)
139  รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม  Assoc.Prof.Dr.Aroonsri Priprem   24   11   58   n/a รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140  รศ.ดร.ประสงค์ ศรีเจริญชัย  Assoc.Prof.Dr.Prasonk Sricharoenchai   24   11   6   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141  อาจารย์สุธรรม ธัมกิตติคุณ  Sutam Thamkittikun   24   n/a   5   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
142  รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง  Assoc.Prof.Dr.Sermkiat Jomjunyong   24   n/a   2   5 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
143  นายภัทระ พนัสอำพล  Mr.Bhatra Panas-Ampol   24   n/a   n/a   n/a รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
144  รศ.อรุณีย์ อินทศร  Assoc.Prof.Arunee S. Intasorn   23   24   31   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
145  รศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล  Assoc.Prof.Dr.Pradit Terdtoon   23   17   47   5 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
146  ผศ.ดร.อุษา แสงวัฒนาโรจน์  Asst.Prof.Dr.Usa Sangwatanaroj   23   12   20   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147  รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู  Assoc.Prof.Dr.Krerkchai Thongnoo   23   n/a   n/a   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
148  ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล  Prof.Dr.Chai Jaturapitakkul   22   24   62   5 ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
149  รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  Assoc.Prof.Dr.Suteera Prasertsan   22   22   42   4 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
150  ดร.สมนึก ศิริสุนทร  Dr.Somnuk Sirisoonthorn   22   20   32   5 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
151  ผศ.นิธิ บุรณจันทร์  Asst.Prof.Nithi Buranajant   22   11   23   6 ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
152  รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์  Assoc.Prof.Apichai Angspatt   22   11   11   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
153  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  Dr.Narong Sirilertworakul   22   6   12   2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช
154  รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์  Assoc.Prof.Jintana Laopaiboon   22   2   3   n/a อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
155  ผศ.เดชา วิไลรัตน์  Asst.Prof.Decha Wilairat   22   n/a   n/a   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
156  รศ.ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ  Assoc.Prof.Dr.Gobboon Lothongkum   21   16   50   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157  รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา  Assoc.Prof.Dr.Djitt Laowattana   21   15   59   13 ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
158  มล.รศ.ดร.ศุภกนก ทองใหญ่  Supakanok Thongyai   21   15   28   2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2)
159  รศ.ดร.มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์  Assoc.Prof.Dr.Malinee Chaisupakitsin   21   14   7   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
160  รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ  Assoc.Prof.Dr.Vittaya Punsuvon   21   13   40   2 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
161  ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ  Dr.Buncha Thanaboonsombut   21   8   37   n/a ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
162  ศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล  Prof.Dr.Gobwute Rujijanagul   21   7   30   n/a ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
163  รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์  Assoc.Prof.Dr.Vilaiporn Noparatanakailas   21   4   7   n/a รองศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
164  นายก้องเกียรติ คงสุวรรณ  Mr.Kongkiat Kongsuwan   21   4   2   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
165  นายการุณย์ เศวตนัย  Mr.Karoon Savettanai   21   n/a   n/a   n/a อาจารย์ 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
166  รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล  Assoc.Prof.Dr.Anupan Terdwongworakul   20   26   59   1 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
167  ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย  Prof.Dr.Suwabun Chirachanchai   20   18   217   19 ศาสตราจารย์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
168  รศ.ดร.กัลยาณี สิริสิงห  Assoc.Prof.Dr.Kalyanee Sirisinha   20   17   30   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
169  รศ.ดร.-  Assoc.Prof.Dr.Fakhrul Islam   20   16   28   1 Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)
170  ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป  Dr.Jintamai Suwanprateeb   20   12   128   3 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
171  ดร.สิริพร โตนดแก้ว  Dr.Siriporn Tanodekaew   20   12   24   n/a นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
172  รศ.ดร.ประกอบ กิจไชยา  Assoc.Prof.Dr.Prakob Kitchaiya   20   11   14   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
173  รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย  Assoc.Prof.Dr.Surapol Raadnui   20   9   32   4 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
174  ผศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช  Asst.Prof.Wimon Sirimaharaj   20   8   4   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
175  ผศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์  Asst.Prof.Dr.Prasit Pavasant   20   7   16   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
176  รศ.ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง  Assoc.Prof.Dr.Sutin Kuharuangrong   20   7   10   2 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
177  ผศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล  Asst.Prof.Dr.Wanchai Asvapoositkul   20   5   7   n/a หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
178  ดร.วรรณจันทร์ แสงหิรัญ  Dr.Vannajan Sanghiran   20   5   2   1 อาจารย์ โครงการไหมละลาย หน่วยเทคโนโลยีพอลิเมอร์ทางการแพทย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
179  รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร  Assoc.Prof.Dr.Supanee Chayabutra   20   4   2   4 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
180  อาจารย์ณัฐพร โทณานนท์  Nattaporn Tonanon   20   2   6   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
181  รศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์  Assoc.Prof.Dr.Seeroong Prichanont   20   1   2   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
182  อาจารย์ธนาธรณ์ ศรีหะรัญ  Thanathorn Sriharun   20   1   1   1 ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
183  นางวรรณา ต.แสงจันทร์  Ms.Wanna T. saengchantara   20   1   1   n/a นักวิทยาศาสตร์ 8 ว. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
184  นายเฉลิมวุฒิ สงวนญาติ  Mr.Chalermwut Sanguanyat   20   n/a   n/a   n/a นักวิจัยอาวุธโส บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
185  ผศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยำ  Asst.Prof.Dr.Prapun Manyum   20   n/a   n/a   n/a อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
186  ร.ต.ปฏิมากร คุ้มเดช  Sub Lt.Patimakorn Kaumdaj   20   n/a   n/a   n/a กรรมการผู้จัดการ บริษัท 2001 สยาม อีโคโนมิค จำกัด
187  นายเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร  Mr.Kasemsak Sritarathorn   20   n/a   n/a   n/a นักวิจัย 5,รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
188  ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร  Dr.Lily Eurwilaichitr   19   46   44   14 ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
189  รศ.ดร.เล็ก สีคง  Assoc.Prof.Dr.Lek Sikong   19   22   50   14 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
190  รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา  Assoc.Prof.Dr.Surachate Chutima   19   20   30   12 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
191  รศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์  Assoc.Prof.Dr.Mongkol Sukwattanasinitt   19   19   137   10 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
192  รศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย  Assoc.Prof.Dr.Khanok Ratanakhanokchai   19   16   85   1 รองศาสตราจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
193  รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์  Assoc.Prof.Dr.Varunee Premanond   19   14   103   3 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
194  ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ  Dr.Pavadee Aungkavattana   19   13   32   n/a นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
195  ดร.วรรณี ฉินศิริกุล  Dr.Wannee Chinsirikul   19   13   25   13 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
196  อาจารย์สุรชัย จิรชาคริต  Surachai Chirachakhrist   19   13   8   4 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
197  ดร.กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์  Dr.Kamolrat Thanapprapasr   19   11   34   46 ผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
198  ผศ.ดร.วราภรณ์ ตันรัตนกุล  Asst.Prof.Dr.Varaporn Tanrattanakul   19   11   25   n/a อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
199  ผศ.ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร  Asst.Prof.Dr.Visit Thaveeprungsriporn   19   10   20   1 บริษัท เคอาร์ พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
200  รศ.ดร.ตะวัน สุขน้อย  Assoc.Prof.Dr.Tawan Sooknoi   19   9   11   n/a อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
201  นายอนันต์ ดาราพันธ์  Mr.Anan Daraphan   19   8   42   16 วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
202  รศ.ดร.ทวนทัน กิจไพศาลสกุล  Assoc.Prof.Dr.Tuantan Kitpaisalsakul   19   7   16   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
203  ผศ.นิรชร นกแก้ว  Asst.Prof.Nirachorn Nokkaew   19   7   4   1 ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (คลองหก)
204  รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข  Assoc.Prof.Dr.Jaruwat Charoensuk   19   6   65   4 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
205  นางสาวปราณี รัตนวลีดิโรจน์  Ms.Pranee Rattanawaleedirojn   19   4   4   n/a นักวิจัย 6 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
206  ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  Dr.Chutima Eamchotchawalit   19   2   4   1 ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย2 (วว.)
207  นายสหัสชัย ทองดี  Mr.Sahatchai Thongdee   19   1   1   1 อาจารย์ ศูนย์ต้นแบบฯ ราชบุรี
208  นายสมภพ เพชรคล้าย  Mr.Sompob Phetchcrai   19   n/a   n/a   1 วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
209  นายธวัชชัย ขันติสิทธิพร  Mr.Thawatchai Kantisitthiporn   19   n/a   n/a   n/a วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
210  ดร.อารี ธนบุญสมบัติ  Dr.Aree Thanaboonsombut   18   19   45   17 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
211  รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง  Assoc.Prof.Dr.Amnat Chidthaisong   18   17   40   2 รองศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
212  รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์  Assoc.Prof.Dr.Jatuphorn Wootthikanokkhan   18   17   35   4 อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
213  รศ.ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร  Assoc.Prof.Dr.Anawat Sungpet   18   15   31   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
214  ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ  Dr.Asira Fuongfuchat   18   12   16   2 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
215  ดร.วนิดา จันทร์วิกูล  Dr.Wanida Janvikul   18   11   19   n/a นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
216  ดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ  Dr.Parjaree Thavorniti   18   10   11   1 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
217  ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  Prof.Dr.Narongrit Sombatsompop   18   8   108   5 อาจารย์ สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
218  ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์  Dr.Natthaphon Wuttiphan   18   8   29   1 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
219  พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์  Ms.Yingsumal Johjit   18   8   8   n/a นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
220  นายสำราญ มีสมจิตร  Mr.Samrahn Meesomjit   18   6   3   n/a ผู้จัดการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (3)
221  รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์  Assoc.Prof.Dr.Chongrak Kaewprasit   18   5   3   n/a รองศษสตราจารย์ สาขาเคมี สายวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
222  นางสาวพรทิพย์ ทัศคร  Ms.Porntip Tasakorn   18   1   2   n/a นักวิจัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
223  ผศ.ทศพร พิชัยยา  Asst.Prof.Todsaporn Pichaiya   18   n/a   n/a   1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
224  ผศ.เวนิช สุวรรณโมลี  Asst.Prof.Venich Suwanmolee   18   n/a   n/a   n/a กรรมการผู้จัดการ Advance Ceramic Industry Co.,Ltd.
225  ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย  Asst.Prof.Dr.Orasa Patapaiboolchai   17   37   41   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
226  รศ.ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน  Assoc.Prof.Dr.Kawin Sonthipermpoon   17   21   37   n/a รองคณะบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
227  รศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์  Assoc.Prof.Dr.Jitladda Sakdapipanich   17   17   239   24 อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
228  รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน  Assoc.Prof.Dr.Pathawee Khongkhunthian   17   15   24   n/a รองศาสตราจารย์, ผู้อำนวยการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
229  รศ.ดร.เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี  Assoc.Prof.Dr.Benchawan Wiwatanapataphee   17   11   53   4 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
230  ดร.สิทธิสุนทร สุโพธิณะ  Dr.Sitthisuntorn Supothina   17   10   50   4 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
231  ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล  Dr.Sumittra Charojrochkul   17   10   19   2 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
232  รศ.ดร.ขันทอง สุนทราภา  Assoc.Prof.Dr.Khantong Soontarapa   17   8   25   n/a อาจารย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
233  ดร.พงษ์ธร แซ่อุย  Dr.Pongdhorn Sae-oui   17   8   20   n/a นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
234  นางวัชรา โชควิวัฒน  Ms.Watchara Chokevivat   17   8   6   n/a เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
235  ดร.นุจรินทร์ รามัญกุล  Dr.Nudjarin Ramungul   17   7   24   1 ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
236  รศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน (ใจบุญ)  Assoc.Prof.Dr.Nongnuj Muangsin (Jaiboon)   17   6   14   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
237  รศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี  Assoc.Prof.Dr.Torranin Chairuangsri   17   6   13   n/a รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
238  ดร.ผกามาศ แซ่หว่อง  Dr.Pakamard Saewong   17   5   7   2 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
239  รศ.ดร.จรัมพร หรรษมนตร์  Assoc.Prof.Dr.Jaramporn Hassamontr   17   5   6   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
240  ดร.พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์  Dr.Pongsak Dulyapraphant   17   4   3   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
241  อาจารย์สมเดช อิงคะวะระ  Somdech Ingkarawa   17   2   5   n/a อาจารย์ 1 ระดับ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา วิทยาเขตตาก
242  รศ.ทพ.ดร.นิวัตร จันทร์เทวี  Assoc.Prof.Dr.Niwut Juntavee   17   n/a   n/a   n/a รองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
243  รศ.ดร.นันทกาญจน์ มูรศิต  Assoc.Prof.Dr.Nantakan Muensit   16   21   55   5 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
244  รศ.ดร.เก็จวลี พฤกษาทร  Assoc.Prof.Dr.Kejvalee Pruksathorn   16   20   14   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
245  ผศ.ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี  Asst.Prof.Dr.Arporn Teeramongkonrasmee   16   19   32   1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
246  ผศ.ดร.นันทนา จิรธรรมนุกูล  Asst.Prof.Dr.Nantana Jiratumnukul   16   15   39   1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
247  ผศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์  Asst.Prof.Dr.Yupaporn Ruksakulpiwat   16   14   62   1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
248  ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร  Dr.Siriporn Larpkiattaworn   16   14   54   3 นักวิชาการ9 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1
249  รศ.ดร.ทรงพล กาญจนชูชัย  Assoc.Prof.Dr.Songphol Kanjanachuchai   16   14   36   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
250  ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ  Asst.Prof.Dr.Juthamas Jitcharoen   16   14   30   6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
251  รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์  Assoc.Prof.Dr.Sombat Thanawan   16   14   12   3 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
252  ดร.อังคณา เจริญวรลักษณ์  Dr.Angkhana Jaroenworaluck   16   12   32   3 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
253  ดร.ชัญชณา ธนชยานนท์  Dr.Chanchana Thanachayanont   16   10   43   n/a นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
254  รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล  Assoc.Prof.Dr.Chitnarong Sirisathitkul   16   10   41   4 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
255  นางสาวกรรณิการ์ เดชรักษา  Ms.Kannigar Dateraksa   16   10   25   19 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
256  ดร.อัญชลี มโนนุกุล  Dr.Anchalee Manonukul   16   10   17   n/a นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
257  นายหวังแก้ว บุญสวน  Mr.Whangkaew Boonsuan   16   10   15   1 อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
258  รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์  Assoc.Prof.Dr.Bovonchok Poopat   16   10   10   2 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
259  ดร.ภาวดี เมธะคานนท์  Dr.Pawadee Methacanon   16   9   23   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
260  ดร.ปนัดดา เช็พเพิร์ด  Dr.Panadda Sheppard   16   9   22   n/a นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
261  ผศ.ดร.สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์  Asst.Prof.Dr.Sompong Putivisutisak   16   9   17   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
262  ผศ.ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์  Asst.Prof.Dr.Sitthichai Wirojanupatump   16   9   15   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
263  ดร.กตัญชลี ไม้งาม  Dr.Katanchalee Mai-ngam   16   6   9   1 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
264  ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย  Dr.Thanawadee Leejarkpai   16   5   10   1 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
265  ดร.นิตยา รัตนโสม  Dr.Nittaya Rattanasom   16   4   7   n/a อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
266  ดร.ณชล ไชยรัตนะ  Dr.Nachol Chaiyaratana   16   4   7   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
267  ผศ.ดร.รัตนวรรณ เกียรติโกมล  Asst.Prof.Dr.Ratanawan Kiattikomol   16   3   9   n/a นักวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
268  นางฉวีวรรณ คงแก้ว  Ms.Chaveewan Kongkaew   16   3   3   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
269  ดร.อภิญญา ภาณุภัทร  Dr.Apinya Panupat   16   2   4   1 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
270  นางสาวกรรณิกา หัตถะปะนิตย์  Ms.Kannika Hatthapanit   16   2   3   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
271  ผศ.วิพล ไชยชนะ  Asst.Prof.Wipol Chaichana   16   n/a   1   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
272  นายพีรกิตติ์ วิริยะรัตนศักดิ์  Mr.Perakit Viriyarattanasak   16   n/a   1   n/a ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
273  นางเกษสุดา ดอนเมือง  Ms.Keadsuda Donmuang   16   n/a   n/a   n/a นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
274  คุณภูฐาน ปาริฉัตรานนท์  Bhutan Parixatranond   16   n/a   n/a   n/a บริษัท ควินตัส อุตสาหกรรม จำกัด
275  ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  Dr.Sarun Sumriddetchkajorn   15   15   121   53 รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2)
276  รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์  Assoc.Prof.Dr.Pongpan Kaewtatip   15   14   112   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
277  ดร.เรืองเดช ธงศรี  Dr.Ruangdaj Tongsri   15   14   47   20 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
278  รศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต  Assoc.Prof.Dr.Sarawut Rimdusit   15   13   102   18 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2)
279  รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช  Assoc.Prof.Dr.Pranut Potiyaraj   15   13   55   n/a อาจารย์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
280  รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร  Assoc.Prof.Dr.Chaowalit Limmaneevichitr   15   13   43   4 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
281  นายภาณุ เวทยนุกูล  Mr.Bhanu Vetayanugul   15   12   96   23 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
282  ดร.ถวิดา มณีวรรณ์  Dr.Thavida Maneewarn   15   12   50   6 นักวิจัย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
283  รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช  Assoc.Prof.Dr.Noppavan Chanunpanich   15   12   27   n/a หัวหน้าศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
284  ดร.ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง  Dr.Chatrchai Chandenduang   15   11   17   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
285  นางสาวปวีณา อุปนันต์  Ms.Paweena Uppanan   15   9   33   7 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
286  รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ  Assoc.Prof.Dr.Jatuporn Wittayakun   15   9   12   n/a อาจารย์ สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
287  นายวิทวัช วงศ์พิศาล  Mr.Witthawat Wongpisan   15   8   11   12 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
288  ดร.ดวงเดือน อาจองค์  Dr.Duangduen Atong   15   7   23   1 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
289  ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล  Dr.Julathep Kajornchaiyakul   15   7   6   n/a นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
290  ดร.รุ้งนภา ทองพูล  Dr.Rungnapa Tongpool   15   6   28   5 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
291  ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม  Asst.Prof.Dr.Tithinun Rattanaplome   15   6   7   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
292  อาจารย์ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา  Thammarat Kittipongpattana   15   6   4   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
293  ผศ.ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ  Asst.Prof.Dr.Sombun Charoenvilaisiri   15   4   15   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
294  ดร.นคร ทิพยาวงศ์  Dr.Nakorn Tippayawong   15   4   8   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
295  ดร.อนุชา วรรณก้อน  Dr.Anucha Wannagon   15   4   3   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
296  ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศิริชัยสิทธิ์  Asst.Prof.Dr.Jutarat Sirichaisit   15   3   10   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
297  นางสาวบุญล้อม ถาวรยุติการต์  Ms.Boonlom Thavornyutikarn   15   2   9   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
298  ดร.ชูเดช ดีประเสริฐกุล  Dr.Chudej Deeprasertkul   15   2   2   1 อาจารย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย ห้อง อาร์ 2/2 ตึกวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
299  ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ  Dr.Pasaree Laokijcharoen   15   2   2   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
300  ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรวัฒนวงศ์  Dr.Kriangsak Kraiwattanawong   15   2   2   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
301  ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์  Dr.Kittinan Annanon   15   1   4   1 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
302  ดร.บรรพต ไม้งาม  Dr.Bunpot Mai-ngam   15   1   1   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
303  ดร.สามารถ บุญอาจ  Dr.Samart Boonart   15   n/a   n/a   n/a อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
304  ผศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์  Asst.Prof.Dr.Sirivimol Srisawasdi   14   23   21   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
305  รศ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์  Assoc.Prof.Dr.Pornanong Aramwit   14   18   89   24 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
306  ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา  Prof.Dr.Shabbir Gheewala   14   17   158   n/a ศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (1)
307  ดร.ชัยพร พรหมชัยธวัช  Dr.Chaiyaporn Pomchaitaward   14   15   4   2 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
308  รศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ค้าไม้  Assoc.Prof.Dr.Julaluk Carrmai   14   12   37   3 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
309  รศ.ทพ.บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล  Assoc.Prof.Boonlert Kukiattrakoon   14   11   30   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
310  รศ.ดร.มะลิ หุ่นสม  Assoc.Prof.Dr.Mali Hunsom   14   10   90   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
311  รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม  Assoc.Prof.Dr.Saiprasit Koetniyom   14   10   22   n/a รองศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
312  นายณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน  Mr.Narong Pitaksapsin   14   9   14   5 วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
313  ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน  Asst.Prof.Dr.Szathys Songchon   14   8   12   1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
314  ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล  Dr.Pitak Laoratanakul   14   7   22   1 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
315  ผศ.ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ  Asst.Prof.Dr.Annop Ruangwiset   14   7   11   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
316  ดร.วิมล อินทคง  Dr.Wimon Inthakong   14   6   5   n/a อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
317  นายประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล  Mr.Prasit Wattanawongsakun   14   3   3   n/a วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
318  ดร.ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์  Dr.Piyawit Koombhongse   14   3   2   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
319  นายเสกสรร พาป้อง  Mr.Seksan Papong   14   2   2   n/a ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
320  ดร.พิมผกา คลังสินศิริกุล  Dr.Phimphaka Klangsinsirikul   14   1   3   4 อาจารย์ ภาควิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
321  ดร.วิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน  Dr.Wimonrat Sricharussin   14   1   1   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
322  ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์  Dr.Wuttipong Rungseesantivanon   14   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
323  ดร.ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล  Dr.Rittirong Pruthtikul   14   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
324  ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ  Dr.Nukul Euaphantasate   14   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
325  นายณพร บุญมี  Mr.Naporn Boonmee   14   n/a   n/a   n/a กรรมการบริหาร บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด
326  ดร.สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ  Dr.Suwin Apichartpattanasiri   14   n/a   n/a   n/a อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
327  ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ  Prof.Banchong Mahaisavariya   13   25   65   31 ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
328  รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์  Assoc.Prof.Tanvaa Tansatit   13   17   17   1 รองศาสตราจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
329  ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  Prof.Dr.Phadungsak Rattanadecho   13   13   135   50 ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
330  ผศ.สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์  Asst.Prof.Supaporn Noppkundilograt   13   13   47   17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
331  ผศ.ดร.ภารดี ช่วยบำรุง  Asst.Prof.Dr.Paradee Chuaybamroong   13   13   31   4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
332  ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ  Asst.Prof.Dr.Supasit Rodkwan   13   12   74   5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
333  ดร.ปราณี เลิศสุทธิวงค์  Dr.Pranee Lertsutthiwong   13   12   35   3 อาจารย์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
334  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร  Asst.Prof.Dr.Kannika Sahakaro   13   11   36   4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
335  ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล  Dr.Pimpa Limthongkul   13   10   17   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
336  ดร.นิสภา ศีตะปันย์  Dr.Nispa Seetapan   13   10   9   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
337  ดร.จุรีรัตน์ ประสาร  Dr.Chureerat Prahsarn   13   8   11   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
338  ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์  Dr.Surapich Loykulnant   13   7   38   1 นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
339  ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์  Dr.Somboon Sahasithiwat   13   6   4   n/a นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
340  ผศ.ดร.ฐปนีย์ สารครศรี  Asst.Prof.Dr.Thapanee Sarakonsri   13   5   11   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
341  ดร.ยศ บุญทองคง  Dr.Yot Boontongkong   13   5   3   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
342  นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์  Mr.Pawat Vitoorapakorn   13   3   2   4 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด
343  ดร.มณฑล นาคปฐม  Dr.Monthon Nakpathom   13   2   3   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
344  นางสาวนพเก้า พรหมมี  Ms.Nopakao Prohmmee   13   1   1   n/a นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ, ผอ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการ กรมอนามัย
345  นายศุภฤทธิ์ ล้วนโกศลชัย  Mr.Supparit Lounkosonchai   13   n/a   5   n/a วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
346  นายพนม ยิ่งไพบูลย์สุข  Mr.Panom Yingpaiboonsukh   13   n/a   n/a   n/a ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจประเมินวัสดุและอุปกรณ์ บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (1)
347  นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์  Mr.Amornsak Rengsomboon   13   n/a   n/a   n/a วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
348  นางสาวหทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐ  Ms.Hathaipat Koiprasert   12   15   29   4 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
349  ศ.นพ.สมยศ คุณจักร  Prof.Somyos Kunachak   12   13   37   n/a ศาสตราจารย์, หัวหน้าภาค ภาควิชา โสต ศอ นาสิก ราลิงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
350  ผศ.ดร.รังรอง ยกส้าน  Asst.Prof.Dr.Rangrong Yoksan   12   11   60   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
351  ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์  Asst.Prof.Dr.Sirirat Tubsungnoen Rattanachan   12   11   34   3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเซรามิก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
352  ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป  Dr.Kriskrai Sitthiseripratip   12   10   67   n/a นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
353  ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร  Asst.Prof.Dr.Siriluk Chiarakorn   12   10   33   3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
354  ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ  Asst.Prof.Dr.Wiroj Limtrakarn   12   10   28   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
355  นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล  Mr.Sedthawatt Sucharitpwatskul   12   10   16   1 วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
356  นายธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา  Mr.Tawatchai Jaruwongwittaya   12   9   4   n/a อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
357  ผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม  Asst.Prof.Dr.Nuttawut Saelim   12   7   8   3 อาจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
358  ดร.ประเสริฐ เฉลิมการนนท์  Dr.Prasert Chalermkarnnon   12   6   14   2 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
359  นายปิยพงศ์ เปรมวรานนท์  Mr.Piyapong - Premvaranon   12   6   8   n/a วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
360  ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์  Asst.Prof.Dr.Piyarat Nimmanpipug   12   5   17   3 อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
361  ดร.สรินทร ลิ่มปนาท  Dr.Sarintorn Limpanart   12   3   6   n/a อาจารย์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
362  ผศ.ดร.กิจจา โตไพบูลย์  Asst.Prof.Dr.Kitja Topaiboul   12   3   2   n/a อาจารย์ (หัวหน้าโครงการต้นทุนผลิตไบโอดีเซล) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว
363  ผศ.ดร.คณารัฐ ณ ลำปาง  Asst.Prof.Dr.Kanarat Nalampang   12   2   3   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
364  ดร.ธนานันท์ อรรคเดชดำรง  Dr.Thananan Akhadejdamrong   12   n/a   n/a   n/a ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 1
365  ดร.สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ  Dr.Suwat Jirathearanat   12   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
366  รศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย  Assoc.Prof.Dr.Apanee Luangnaruemitchai   12   n/a   n/a   n/a รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
367  ดร.กฤษดา ประภากร  Dr.Kritsada Prapakorn   12   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
368  ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช  Asst.Prof.Dr.Taweechai Sumranwanich   11   15   53   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
369  ดร.รัตนา ฉันทเตยานนท์  Dr.Ratana Chanthateyanonth   11   14   4   n/a อาจารย์ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
370  ผศ.ดร.นิศานาถ ไตรผล  Asst.Prof.Dr.Nisanart Traiphol   11   13   54   6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
371  ผศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี  Asst.Prof.Dr.Sontipee Aimmanee   11   12   13   1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
372  ผศ.ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก  Asst.Prof.Dr.Sutham Srilomsak   11   7   85   7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
373  ผศ.ดร.ยอดธง ใบมาก  Asst.Prof.Dr.Yodthong Baimark   11   1   4   n/a อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
374  ดร.ดวงพร ศิริกิตติกุล  Dr.Doungporn Sirikittikul   11   1   1   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
375  ดร.ดนุ พรหมมินทร์  Dr.Danu Prommin   11   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
376  สพ.เกรียงไกร ทองก้อน  Mr.kriangkrai Thongkorn   11   n/a   n/a   n/a อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
377  ร.อ.บพิธ ทศเทพพิทักษ์  Lt.Borpit Thossatheppitak   11   n/a   n/a   n/a นายช่างเครื่องกล กองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
378  ผศ.ดร.บุญศรี คู่สุขธรรม  Asst.Prof.Dr.Boonsri Kusuktham   11   n/a   n/a   n/a อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
379  ดร.วิชชุดา เดาด์  Dr.Witchuda Daud   11   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
380  รศ.ดร.นภา ศิวรังสรรค์  Assoc.Prof.Dr.Napa Siwarungson   10   23   7   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
381  ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย  Dr.Singto Sakulkhaemaruethai   10   15   37   4 อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
382  ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ  Dr.Premrudee Kanchanapiya   10   12   24   2 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
383  ดร.ศรชล โยริยะ  Dr.Sorachon Yoriya   10   11   26   7 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
384  ดร.สิริณี ไทยวัฒนา  Dr.Sirinee Thaiwatthana   10   11   26   3 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
385  ดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส  Dr.Chaiwut Gamonpilas   10   10   30   3 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
386  ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์  Dr.Ekkarut Viyanit   10   10   25   5 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
387  ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี  Asst.Prof.Dr.Pisit Dhamvithee   10   10   16   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
388  ผศ.ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์  Asst.Prof.Dr.Lerpong Jarupan   10   8   27   4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
389  ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์  Dr.Naruporn Monmaturapoj   10   7   29   12 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
390  รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม  Assoc.Prof.Dr.Purit Thanakitkasem   10   3   30   n/a รองศาสตราจารย์ สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
391  นางอุมาพร เสนวิรัช  Ms.Umaporn Sanewirush   10   3   3   19 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
392  ดร.จรัสพร มงคลขจิต  Dr.Charusporn Mongkolkachit   10   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
393  ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี  Asst.Prof.Dr.Prapas Muangjunburee   10   n/a   n/a   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
394  ดร.พสุ สิริสาลี  Dr.Pasu Sirisalee   10   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
395  ดร.ชินะ เพ็ญชาติ  Dr.Chi-na Benyajati   10   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
396  รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช  Assoc.Prof.Dr.Sutthisak Phongthanapanich   9   20   61   1 รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
397  ดร.พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล  Dr.Pongpit Wipasuramonton   9   19   14   4 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
398  ดร.วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์  Dr.Wanida Pongsaksawad   9   13   22   4 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
399  ดร.สุภาพร วันสม  Dr.Supaporn Wansom   9   11   13   3 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
400  ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์  Dr.Sompong Srimanosaowapak   9   10   27   8 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
401  ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ์  Dr.Pattaramon Jongpradist   9   9   8   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
402  ดร.ดรุณี อัศวเสถียร  Dr.Darunee Aussawasathien   9   7   17   6 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
403  ผศ.ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์  Asst.Prof.Dr.Chainarong Chaktranond   9   6   18   2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
404  ดร.นิรุตต์ นาคสุข  Dr.Nirut Naksuk   9   6   8   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
405  ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล  Dr.Nutthita Chuankrerkkul   9   3   10   n/a อาจารย์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
406  นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์  Mr.Chalermchai Jeerapan   9   1   1   n/a นักวิชาการ7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1
407  ดร.ไพโรจน์ จิตรธรรม  Dr.Pairote Jittham   9   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
408  นายเอกชัย วารินศิริรักษ์  Mr.Eakkachai Warinsiriruk   9   n/a   n/a   n/a นักวิจัย Plastics and Composites Joining Technology Center, King Mongkut's University of Technology Thonburi
409  รศ.นพ.อารีศักดิ์ โชติวิจิตร  Assoc.Prof.Areesak Chotivichit   8   24   15   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
410  ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร  Dr.Supakit Sayasoonthorn   8   12   13   n/a อาจารย์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
411  ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์  Dr.Primpon Uttayarat   8   9   9   2 นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2)
412  ดร.ธนกร ตันธนวัฒน์  Dr.Tanakorn Tantanawat   8   9   8   11 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
413  ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล  Dr.Nisai Fuengwarodsakul   8   7   26   n/a อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
414  ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข  Dr.Boonyawan Yoosuk   8   6   15   8 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
415  ดร.วรวริศ กอปรสิริพัฒน์  Dr.Worawarit Kobsiriphat   8   5   12   5 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
416  ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต  Dr.Pratip Vongbandit   7   21   16   n/a รก. ผอ.ห้องปฏิบัติ, นักวิชาการ7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1
417  ดร.เสมอแข จงธรรมานุรักษ์  Dr.Samerkhae Jongthammanurak   7   10   21   2 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
418  อาจารย์นภัสถ์ จันทร์มี  Napat Chantaramee   7   10   15   n/a อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
419  ดร.พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ  Dr.Pongphisanu Muangchareon   7   10   6   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
420  ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ  Asst.Prof.Dr.Adisak Pattiya   7   7   41   1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
421  ดร.สิทธา สุขกสิ  Dr.Sittha Sukkasi   7   7   28   4 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
422  ผศ.ทพ.ดร.วีรชัย สิงหถนัดกิจ  Asst.Prof.Dr.Weerachai Singhatanadgit   7   7   17   3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
423  ดร.ศาศวัต มหบุญพาชัย  Dr.Sasawat Mahabunphachai   7   5   17   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
424  ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ  Dr.Piyachon Ketsuwan   7   4   8   n/a อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
425  ผศ.ดร.อภิชาติ อาจนาเสียว  Asst.Prof.Dr.Apichart Artnaseaw   7   n/a   n/a   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
426  นายคมสรรค์ จันปิน  Mr.Khomsan Janpin   7   n/a   n/a   n/a ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
427  ดร.วุฒิชัย ไทยเจริญ  Dr.Woothichai Thaijaroen   7   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
428  พ.ท.ดร.พิศุทธิ์ ดารารัตน์  Pisutti Dararutana   6   20   157   5 หัวหน้าแผนกวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
429  รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์  Assoc.Prof.Dr.Jarupa Viyoch   6   12   35   8 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
430  ดร.ชนกพร ไชยวงศ์  Dr.Chanokporn Chaiwong   6   10   14   8 อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
431  ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข  Dr.Vitoon Uthaisangsuk   6   9   88   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
432  ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ  Dr.Somboon - Otarawanna   6   8   21   6 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
433  ดร.ฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล  Dr.Chadchai Srisurangkul   6   8   9   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
434  นายจิตติ มังคละศิริ  Mr.Jitti Mungkalasiri   6   7   10   2 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
435  ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล  Dr.Patcharee Larpsuriyakul   6   7   7   2 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
436  ดร.อธิพงษ์ มาลาทิพย์  Dr.Atipong Malatip   6   6   8   3 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
437  ดร.บุญชัย ผึ้งไผ่งาม  Dr.Boonchai Phungpaingam   6   6   5   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (คลองหก)
438  ดร.จงกล ศรีธร  Dr.Jongkol Srithorn   6   4   5   n/a อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
439  ดร.สิทธิกร ลาภาพงศ์  Dr.Sittikorn Lapapong   5   9   4   5 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
440  ดร.ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ  Dr.Korkiat Sedchaicharn   5   5   11   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
441  ดร.อธิกร วงศธนวริศ  Dr.Atikorn Wongsatanawarid   5   4   15   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
442  ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ  Dr.Sarawut Lerspalungsanti   5   4   7   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
443  ดร.ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน  Dr.Namurata Sathirachinda Palsson   5   4   6   1 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
444  ผศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค  Asst.Prof.Dr.Pairoj Niamnak   5   4   3   n/a ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
445  ดร.ณัฐนันท์ ศุภดล  Dr.Nutthanun Suphadon   5   2   7   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
446  ดร.จอมขวัญ มั่นแน่  Dr.Jomkwun Munnae   5   1   3   2 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
447  ดร.มานิดา ทองรุณ  Dr.Manida Tongroon   5   1   1   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
448  ดร.ธรรมนูญ สุขไชยะ  Dr.Thammanoon Sookchaiya   5   n/a   n/a   n/a อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
449  อาจารย์รังสรรค์ นาทอง  Rangsan Nathong   5   n/a   n/a   n/a ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
450  ดร.นพดล เกิดดอนแฝก  Dr.Noppadon Kerddonfag   4   11   17   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
451  ดร.อรพินท์ ยามาโมโตะ  Dr.Oraphin Yamamoto   4   10   38   2 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
452  ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล  Dr.Somsak Supasitmongkol   4   9   7   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
453  ดร.พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์  Dr.Peerawat Saisirirat   4   6   14   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
454  ดร.กรกช สมบัติมั่นคง  Dr.Korakot Sombatmankhong   4   5   4   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
455  ดร.มรกต สกุลสมบัติ  Dr.Morakot Sakulsombat   4   4   12   2 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
456  อาจารย์ยงยุทธ ดุลยกุล  Yongyuth Dullayakul   4   1   2   n/a อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
457  นายพิชัย วราฤทธิชัย  Mr.Pichai Varalitichai   4   n/a   1   n/a กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนกรีตคอมโพสิท จำกัด
458  ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์  Dr.Sasitorn Srisawadi   4   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
459  ดร.ศุภมาส ด่านวิทยากุล  Dr.Supamas Danwittayakul   3   12   17   5 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
460  ดร.อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์  Dr.Amnuaysak Chianpairot   3   7   4   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
461  ดร.สุธี โอฬารฤทธินันท์  Dr.Sutee Olarnrithinun   3   6   3   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
462  ดร.สินธุ จันทพันธ์  Dr.Sinthu Chanthapan   3   5   9   2 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
463  ดร.ศุภกิจ วรศิลป์ชัย  Dr.Supakit Worasinchai   3   4   6   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
464  ดร.บริพัตร เมธาจารย์  Dr.Boriphat Methachan   3   1   1   6 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
465  ดร.ญาติกา สมร่าง  Dr.Yatika Somrang   3   n/a   n/a   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
466  ดร.จักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์  Dr.Chakkrist Phongphisutthinan   2   5   17   4 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
467  ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ  Dr.Anusorn Iamrurksiri   2   2   2   n/a นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
468  รศ.ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์  Assoc.Prof.Dr.Ruangsri Watanesk   n/a   27   35   n/a รองศาสตราจารย์ โครงการไหมละลาย หน่วยเทคโนโลยีพอลิเมอร์ทางการแพทย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
469  รศ.ดร.กัลยา นฤดมกุล  Assoc.Prof.Dr.Kanlaya Naruedomkul   n/a   20   45   1 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
470  ทพ.ณรงค์ สุขสุอรรถ  Mr.Narong Suksu-art   n/a   12   3   n/a ผู้เชี่ยวชาญวิชาการด้านทันตกรรม มูลนิธิ พอ.สว.
471  ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล  Asst.Prof.Dr.Kwan Arayathanitkul   n/a   11   13   n/a อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
472  รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์  Assoc.Prof.Vichai Harutmaithansan   n/a   10   85   10 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
473  นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์  Mr.Yodyiam Teptaranon   n/a   9   5   n/a กรรมการอำนวยการ บริษัท Inter Pac
474  ดร.มิทราน โซมาซันดรัม  Dr.Mithran Somasundrum   n/a   8   6   n/a คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
475  ผศ.ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ  Asst.Prof.Dr.Kajijarus Piromthamsiri   n/a   7   21   1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
476  ดร.เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์  Dr.Thevarak Rochanapruk   n/a   5   4   n/a ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 4
477  รศ.ดร.พงศ์ทิพย์ วิโนทัย  Assoc.Prof.Dr.Pongtip Winotai   n/a   4   2   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
478  ทพ.วิจิตร ธรานนท์  Mr.Wichit Tharanont   n/a   1   2   n/a ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง
479  รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร  Assoc.Prof.Piya Netrawichien   n/a   1   1   1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
480  ดร.มณฑป วัลยะเพ็ชร์  Dr.Monthop Vallayapet   n/a   1   1   n/a รองอธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
481  ผศ.ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์  Asst.Prof.Dr.Kittipat Tantrarungroj   n/a   n/a   2   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
482  นายขจรเดช พิมพ์พิไล  Mr.Kajorndaj Phimphilai   n/a   n/a   n/a   1 อาจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
483  นายกิตติ โสณมัย  Mr.Kitti Sonamai   n/a   n/a   n/a   1 ที่ปรึกษา บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
484  นายคุณากร พิพัฒน์คุณธรรม  Mr.Kunakorn Pipatkunatham   n/a   n/a   n/a   n/a วิศวกรที่ปรึกษา System Engineering Co., Ltd.
485  ผศ.ดร.สนตีพีร์ เอมมณี  Asst.Prof.Dr.Sontipee Aimmanee   n/a   n/a   n/a   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
486  ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ  Dr.Pakawat Sancharoen   n/a   n/a   n/a   n/a นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
487  ทพ.ณัฐพัชร์ โหบาง  Mr.Nattapat Hobang   n/a   n/a   n/a   n/a ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
488  นายธรรมศักดิ์ วิมลเกียรติคุณ  Mr.Thammasak Vimonkiattikun   n/a   n/a   n/a   n/a ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี.โมลดิ้ง จำกัด
489  นางสาวภัทรา โภคะสุนทรางกูล  Ms.Phattha Phokasuntarangkoon   n/a   n/a   n/a   n/a นักวิจัย บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (2)
490  ศ.นพ.ธนพล ไหมแพง  Prof.Tanaphon Maipang   n/a   n/a   n/a   n/a หัวหน้าภาค ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
491  นพ.สาวิตร โฆษิตชัยวัฒน์  Mr.Savit Kositchaiwat   n/a   n/a   n/a   n/a อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
492  นายวิรัช จันทรา  Mr.Wirach Chantra   n/a   n/a   n/a   n/a หัวหน้าห้องปฏิบัติการพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
493  ผศ.มานพ ทองแสง  Asst.Prof.Manop Thongsang   n/a   n/a   n/a   n/a ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สถาบันไทย-เยอรมัน
494  นายสยาม แก้วคำไสย์  Mr.Siam Kaewkumsai   n/a   n/a   n/a   n/a วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
495  นายวัลลภ เตียศิริ  Mr.Vallop Tiasiri   n/a   n/a   n/a   n/a ผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์ (2)
496  รศ.กัลยาณี คุปตานนท์  Assoc.Prof.Kalayanee Kooptaanond   n/a   n/a   n/a   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
497  นายสุรพล ปลื้มใจ  Mr.Surapon Plumjai   n/a   n/a   n/a   n/a นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
498  นายสุขสันต์ ชัยชนะ  Mr.Suksan Chaichana   n/a   n/a   n/a   n/a นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
499  รศ.พูลพร แสงบางปลา  Assoc.Prof.Phulporn Anna Saengbangpla   n/a   n/a   n/a   n/a รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
500  นายมนัส เชิดเกียรติศักดิ์  Mr.Manus Chirdkiatisak   n/a   n/a   n/a   n/a ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คราวน์เซรามิคส์ จำกัด (1)
501  นายรุ่งโรจน์ ผูกพันธุ์  Mr.Roongroj Phoogpan   n/a   n/a   n/a   n/a วิศวกรแผนก PC 1 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (1) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
502  นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง  Mr.Boonharn Ou-Udomying   n/a   n/a   n/a   n/a กรรมการบริหาร บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด
503  นายกิตติ วิเชฏฐะพงษ์  Mr.Kitti Wichattapong   n/a   n/a   n/a   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
504  นางกนกพร นฤภัย  Ms.Kanokporn Naruepai   n/a   n/a   n/a   n/a นักวิทยาศาสตร์ 6 ว. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
505  นางสาวกิตติมา ศิลปษา  Ms.Kittima Sillapasa   n/a   n/a   n/a   n/a อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หมายเหตุ : ระบบจะแสดงผลการสืบค้นเฉพาะรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่อนุญาตให้ ศูนย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ขณะนี้ ศูนย์ฯ อยู่ในระหว่างขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นเพิ่มเติมค่ะ* ข้อมูล Updated ณ วันที่ 27/03/2557 13:17:37

Version : 1.0
Launch : 23/06/2554
Owner : Knowledge Management Administration Section
-Develop by MIS Section of MTEC-